Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Obwieszczwenie Wójta Gminy Olszówka w sprawie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473"

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Olszówka

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. nr 267) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), Wójt Gminy Olszówka

zawiadamia strony postępowania:

? o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni. Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia publicznego ogłoszenia). Do wyznaczonego terminu nie wlicza się sobót i dni wolnych od pracy. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Olszówce, 62-641 Olszówka  (pok. nr 14, w godz. od 7.30 – 14.30).
? o wydanym w dniu 02.05.2013 r., nr 6220.1.4.2013 postanowieniu, którego treść podaję poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. nr 267), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z dnia 15.01.2013 r. (data wpływu 21.01.2013 r.) oraz po zasięgnięciu opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla zadania stanowiącego przedmiot wniosku,

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473”

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2013 r. w oparciu o art.. 73 ust. 1 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), wpłynął wniosek złożony przez inwestora: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z prośbą o wydanie decyzji środowiskowej na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473”.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) na organie właściwym do wydania decyzji ciąży obowiązek uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, pismem z 22.01.2013 r. Wójt Gminy w Olszówce zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu  dla planowanego zadania.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Opinią Sanitarną nr ON.NS-72/3-3(2)/13 z dnia 05.02.2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem nr WOO-II.4240.38.2013.MW z dnia 11.04.2013 r. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Dokonując analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia brano pod uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.). Planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości środowiska oraz obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000. Nie występuje wykorzystanie zasobów naturalnych, występowanie uciążliwości i ryzyko poważnej awarii, nie wpłynie też negatywnie na zdrowie ludzi oraz transgraniczne oddziaływanie.
Przeprowadzona analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie wskazuje, aby konieczne było przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załączniki

Obwieszczwenie Wójta Gminy Olszówka w sprawie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473" (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-05-09 14:05:37
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-05-09 14:07:15
Ostatnia zmiana:2013-05-09 14:07:21
Ilość wyświetleń:1429

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij