Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszówka o wydaniu decyzji ws. przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473”

Olszówka, dn. 07.06.2013 r.

6220.1.7.2013


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Olszówka

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. nr 267) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), Wójt Gminy Olszówka

zawiadamia strony postępowania:

- o wydanej w dniu 07.06.2013 r., nr 6220.1.6.2013 decyzji, której treść podaję poniżej:

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z dnia 15.01.2013 r. (data wpływu 21.01.2013 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473”

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
- Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473. Droga przebiega przez miejscowości Kłodawa (od początku trasy do km 84+493), Cząstków (od km 84+513 do km 86+190), Krzewata (od km 87+151 do km 87+930), Głębokie (od km 89+426 do km 92+217), Drzewce (od km 93+848 do km 96+062), Tarnówka (od km 98+044 do km 100+185), Dąbie (od km 101+156 do końca planowanej inwestycji).
2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
W celu zminimalizowania szkód w środowisku oraz ograniczenia uciążliwości sąsiednich należy :
- przedsięwzięcie realizować w oparciu o rozwiązania  techniczne o standardzie zapewniającym dotrzymanie dopuszczalnych norm w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego; 
- właściwie gospodarować odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym minimalizować ich ilość oraz zagospodarowania ich zgonie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.nr.185 poz.1243 z 2010 ze zm.);
- roboty budowlane należy zorganizować w sposób minimalizujący ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego i uciążliwość hałasową poprzez wykonanie ich porze dziennej;
-  wszelkie prace budowlane bądź związane z ich dowozem materiałów należy wykonać sprzętem sprawnym technicznie (stała kontrola stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu) w celu zapobieżenia ewentualnym przeciekom materiałów ropopochodnych;
-  ograniczenie do minimum wycinki drzew;
- wycinka drzew pod nadzorem ornitologa i entomologa;
-  organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew po rozpoznaniu możliwości zadecyduje o wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych; 
-  pnie  i korzenie rosnących drzew nie kolidujących z przedsięwzięciem powinny pozostać zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny pracujące podczas prac wykopowych;
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- projekt budowlany winien zawierać wytyczne wykonania robót budowlanych uwzględniając ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi;
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
- przedsięwzięcie nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczaniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535 ze zm.).
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko: 
- przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
6. konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2013 r. w oparciu o art. 73 ust. 1 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), wpłynął wniosek złożony przez inwestora: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z prośbą o wydanie decyzji środowiskowej na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473”.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na organie właściwym do wydania decyzji ciąży obowiązek uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, pismem z 22.01.2013 r. Wójt Gminy w Olszówce zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu  dla planowanego zadania.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Opinią Sanitarną nr ON.NS-72/3-3(2)/13 z dnia 05.02.2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem nr WOO-II.4240.38.2013.MW z dnia 11.04.2013 r. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Po analizie w/w opinii, a także dokumentacji sprawy zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Olszówka Postanowieniem nr 6220.1.4.2013 z dnia 02.05.2013 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Olszówka obwieszczeniem z dnia 02.05.2013 r. zawiadomił strony postępowania o wydanym Postanowieniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożonego wniosku w terminie 7 dni (wyznaczony termin liczył się od następnego dnia doręczenia, które uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia publicznego ogłoszenia). W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim na terenie gmin Kłodawa, Olszówka oraz Dąbie. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 w miejscowości Kłodawa w km 83+316 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 miejscowości Dąbie km ok. 102+752. Droga przebiega przez tereny zabudowane oraz grunty orne i tereny leśne.
W ramach realizacji inwestycji planuje się: przebudowę jezdni, budowę nowych zatok autobusowych, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych i przebudowę istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów. Obecnie droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o szerokości około 5,5 - 6 m z poboczami gruntowymi o szerokości 1,5 - 2 m. Na niektórych odcinkach występują obustronne rowy przydrożne, a droga odwadniana jest powierzchniowo.
Przeprowadzając analizę przedłożonych materiałów brano pod uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie leży w obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości środowiska oraz obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000. Nie występują uciążliwości i ryzyko poważnej awarii, inwestycja nie wpłynie też negatywnie na zdrowie ludzi oraz transgraniczne oddziaływanie. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich , a także nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na budowę.
Reasumując, orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzja traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
W/w termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszówka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Olszówka
Nr 6220.1.6.2013 z dnia 07.06.2013 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK92 do skrzyżowania z DW473. Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie wielkopolskim na terenie gmin Dąbie, Olszówka oraz Kłodawa. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 w miejscowości Kłodawa w km 83+316 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 miejscowości Dąbie km ok. 102+752. Droga przebiega przez tereny zabudowane (miejscowości Kłodawa, Krzewata, Głębokie, Drzewce, Tarnówka, Dąbie) oraz grunty orne i tereny leśne.
W ramach realizacji inwestycji planuje się: przebudowę jezdni, budowę nowych zatok autobusowych, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych i przebudowę istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów. Obecnie droga wojewódzka na przedmiotowym odcinku posiada jezdnię o szerokości około 5,5 - 6 m z poboczami gruntowymi o szerokości 1,5 - 2 m. Na niektórych odcinkach występują obustronne rowy przydrożne, a droga odwadniana jest powierzchniowo. Bitumiczna nawierzchnia jezdni, na przedmiotowym odcinku drogi, jest w złym stanie technicznym.
Planowana droga będzie drogą wojewódzką klasy „G" i kategorii ruchu KR4. Prędkość projektowa wyniesie 60 km/h. Prognozowane natężenie ruchu w roku 2023 wyniesie 3644 pojazdów w ciągu doby. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 7 m, pobocza gruntowego o szerokości 1,5 m, chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m i chodnika zlokalizowanego poza jezdnią o szerokości 1,5 m. Jezdnia posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną. Planuje się zastosowanie warstwy ścieralnej SMA. Trasa jezdni przebiegać będzie po istniejącym śladzie.
W celu zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, póz. 826 ze zm.) inwestor na odcinakach drogi, na których prędkość przejazdowa jest większa niż obowiązująca dla terenów zabudowanych, zastosuje cichą nawierzchnię o skuteczności niemniejszej niż 4 dB.
Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy uznać, iż na skutek jego realizacji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także zmniejszenie emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją.
Na odcinkach niezabudowanych przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni poprzez nadanie jezdni i poboczom spadków poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do projektowanych rowów drogowych trawiastych. W miejscach zwiększonych pochyleń skarpy i dna rowów zostaną umocnione darniną i brukiem. Na odcinku przebiegającym przez miejscowości przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej. Woda z jezdni odbierana będzie za pomocą ścieków przykrawężnikowych i wpustów ulicznych i kierowana do osadnika, a następnie do istniejących odbiorników. Kanalizacja deszczowa w miejscowości Kłodawa odprowadzać będzie ścieki opadowe, po podczyszczeniu w płaskowniku, do rzeki Rgilewki. Kanalizacja deszczowa w miejscowości Dąbie włączona zostanie do istniejącej kanalizacji w ciągu drogi DW473.
W ramach realizacji inwestycji planuje się przebudowę obiektów mostowych na rzece Rgilewka i Orłówka. W przypadku rzeki Rgilewki nie ulegnie zmianie światło obiektu i nie przewiduje się poszerzenie płyty pomostowej, jednak prace nie będą naruszać koryta rzeki i zachowany zostanie dotychczasowy reżim hydrologiczny rzeki.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury – Neru PLH100006, oddalony o około 400 m i obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko – Berlińska PLB100001, oddalony o około 170 m. Modernizowana droga przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo (pola, łąki) oraz tereny zabudowy wiejskiej. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z koniecznością wycinki 1345 drzew: 908 jesionów, 161 klonów, 130 topól, 83 robinii akacjowych. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono obecności gniazd ptaków, ani chronionych gatunków grzybów i porostów, a wycinka odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i entomologa.
W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.


Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Fraszczyk

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-06-11 09:20:48
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-06-11 09:21:31
Ostatnia zmiana:2013-06-11 09:21:34
Ilość wyświetleń:1871

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij