Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Budżet Obywatelski - II edycja 2017

B 2017

 

Cele budżetu obywatelskiego.

 Budżet obywatelski jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach , które ich dotyczą, to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa , mających na celu zaangażowanie mieszkańców w procesie zarządzania miastem Kłodawa.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców poprzez włączenie ich do :

 • -dyskusji na temat rozwoju miasta,
 • -promocji innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez uzyskanie od mieszkańców szeregu szczegółowych informacji dotyczących tego , jak miasto funkcjonuje.

Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów , zadań a następnie wybór tych , które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców.

 Etapy pracy

 1.Miasto wyznacza kwotę do podziału.

 •  1)Władze samorządowe Kłodawy przeznaczyły kwotę 400 000 zł. jako podstawę budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Kwota została przydzielona na projekty o charakterze lokalnym (osiedlowym) . Kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równej części na osiedle nr 1 i osiedle nr 2. Tym samym , każde osiedle uzyskało kwotę 200 000zł., która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego osiedla w głosowaniu.
 •  2)Realizowany w 2017 roku Budżet Obywatelski jest drugą edycją takiego przedsięwzięcia w Kłodawie. Mieszkańcy na bieżąco będą informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.klodawa.eu oraz w materiałach promocyjnych.
 •  3)Pierwsze spotkanie z mieszkańcami osiedla nr 1 zostanie zorganizowane w dniu 12.09.2016r. o godzinie 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie z mieszkańcami osiedla nr 2 w dniu 14.09.2016r. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie.
 •  4)Na spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie informacje na temat idei budżetu obywatelskiego oraz procedur przyjmowania propozycji projektów, weryfikacji oraz głosowania.

 

2.Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 •  1)Każdy mieszkaniec , który ukończył 16 lat bądź grupa mieszkańców zamieszkujących na osiedlu nr 1 i osiedlu nr 2 będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www.kodawa.eu - pod warunkiem , iż formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów lub bezpośrednio w urzędzie - punk informacyjny , wniosek o realizację projektu osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim.
 • 2)Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonym punkcie (punkt informacyjny)Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Wniosek winien być złożony przez mieszkańców zamieszkujących na osiedlu , którego projekt dotyczy (wykaz ulic dla poszczególnych osiedli w załączeniu).

 

  3.Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

 •  1)Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej , prawnej i technicznej . Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania . Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze , że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu osiedlowego nie może przekroczyć 200 000 zł.
 •  2)Weryfikację będzie przeprowadzał zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego ostatecznej listy projektów i zadań poddanych pod głosowanie- zespół dokonuje oceny pod względem formalnym przedsięwzięć , które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania. W skład zespołu powołanego przez Burmistrza Kłodawy wchodzą pracownicy urzędu , którzy dokonają oceny złożonych projektów pod względem merytorycznym i prawnym oraz po dwóch mieszkańców z Rady Osiedla Nr 1 i Nr 2 a także po jednym Radnym z danego okręgu oraz wnioskodawcy zwycięskich projektów z roku 2015(po jednym z każdego osiedla). Skład zespołu będzie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami osiedli.
 •  3)W razie stwierdzenia podczas weryfikacji , że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków , osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana , telefonicznie lub pocztą elektroniczną , o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.
 •  4)Modyfikacja , o której mowa w ust. 3 musi być dokonana z zachowaniem zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi.
 •  5)Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycje ma 3 dni robocze na dokonanie korekty.
 •  6)Wniosek nie może być korygowany więcej niż jeden raz.
 •  7)Zmiany merytoryczne w zgłoszonych projektach wymagają zgody przedstawiciela wnioskodawcy.
 •  8)Opublikowane zostaną zarówno zadania poddane pod głosowanie , jak również te , które nie będą poddane pod głosowanie wraz z uzasadnieniem powodów niepoddania pod głosowanie.

 

  4.Głosowanie mieszkańców.

 Wszystkie projekty osiedlowe , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.

 

5.Ogłoszenie listy projektów do realizacji.

 Po podliczeniu zebranych głosów Burmistrz Kłodawy określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienia z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

 

6.Miasto realizuje zwycięskie projekty

 Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się referaty lub jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2017.

 

 Zgłaszanie projektów

 

1.Przyjmowanie projektów

 Burmistrz Kłodawy wydał Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 8.09.2016r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Tym samym z dniem 15.09.2016r. rozpoczyna się przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok, które potrwa do 17.10.2016.r. Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami , do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017 będą dostępne poza stroną internetową także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w godzinach pracy urzędu.

 Uwaga

 •  1)Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Kłodawy ustalony jest na dzień 26.10.2016r. godz.16.30 w GOK w Kłodawie - osiedle Nr 1 i 28.10.2016r. godz. 16.30 SP Nr 2 - osiedle Nr 2 i jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy. W przypadku zadań , które wymagają lokalizacji na określonym terenie , musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.
 •  2)Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające , wzywa się wnioskodawcę do ewentualnej korekty zgłoszonego projektu. Jeżeli nie jest możliwa korekta zgłoszonego wniosku (zarówno pod względem merytorycznym bądź finansowym) , uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście , którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 •  3)Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizacje innych projektów , wykonane mogą być kolejne projekty z listy , które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych - aż do wyczerpania puli środków.

 

Wykaz ulic

 Poniżej publikujemy wykaz ulic wchodzących w skład danego osiedla , co będzie szczególnie pomocne zarówno w fazie składania projektów jak i w fazie późniejszego głosowania na projekty. Wykaz ten jest dostępny także na stronie Urzędu w zakładce budżet obywatelski .Przypominamy, że propozycję projektu osiedlowego może złożyć tylko mieszkaniec danego Osiedla , który ukończył 16 lat , bądź grupa mieszkańców.

  

BUDŻET OBYWATELSKI - OSIEDLE 1

 • 1 3009064 KŁODAWA ADAMA MICKIEWICZA
 • 2 3009064 KŁODAWA ADAMA RUSTEJKI PIŃKIEWICZA
 • 3 3009064 KŁODAWA AKADEMII KRAKOWSKIEJ
 • 4 3009064 KŁODAWA BIERZWIEŃSKA
 • 5 3009064 KŁODAWA BOLESŁAWA PRUSA
 • 6 3009064 KŁODAWA CEGIELNIANA
 • 7 3009064 KŁODAWA DOLNA
 • 8 3009064 KŁODAWA ELIZY ORZESZKOWEJ
 • 9 3009064 KŁODAWA HARCERSKA
 • 10 3009064 KŁODAWA JULIANA TUWIMA
 • 11 3009064 KŁODAWA JULIUSZA SŁOWACKIEGO
 • 12 3009064 KŁODAWA KARDYNAŁA STEFANA
 • WYSZYŃSKIEGO
 • 14 3009064 KŁODAWA KOLSKA
 • 15 3009064 KŁODAWA KOŚCIELNA
 • 16 3009064 KŁODAWA KRĘPA
 • 17 3009064 KŁODAWA KRÓTKA
 • 18 3009064 KŁODAWA LEONA KRUCZKOWSKIEGO
 • 19 3009064 KŁODAWA MARII DĄBROWSKIEJ
 • 20 3009064 KŁODAWA NOWA
 • 21 3009064 KŁODAWA OGRODOWA
 • 22 3009064 KŁODAWA PLAC WOLNOŚCI
 • 23 3009064 KŁODAWA POLNA
 • 24 3009064 KŁODAWA POZNAŃSKA
 • 25 3009064 KŁODAWA PRZEDECKA
 • 26 3009064 KŁODAWA RAWITY WITANOWSKIEGO
 • 27 3009064 KŁODAWA ROLNICZA
 • 28 3009064 KŁODAWA SĘDZIWOJA Z CZECHLA
 • 29 3009064 KŁODAWA SPORTOWA
 • 30 3009064 KŁODAWA SPÓŁDZIELCZA
 • 31 3009064 KŁODAWA STANISŁAWA STASZICA
 • 33 3009064 KŁODAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO
 • 34 3009064 KŁODAWA STODÓLNA
 • 35 3009064 KŁODAWA STRAŻACKA
 • 36 3009064 KŁODAWA SZKOLNA
 • 37 3009064 KŁODAWA TARGOWA
 • 38 3009064 KŁODAWA TORUŃSKA
 • 39 3009064 KŁODAWA TRAKTOROWA
 • 40 3009064 KŁODAWA WARSZAWSKA
 • 41 3009064 KŁODAWA WĄSKA
 • 42 3009064 KŁODAWA WIEJSKA
 • 43 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
 • 44 3009064 KŁODAWA WŁASNA
 • 45 3009064 KŁODAWA WŁOCŁAWSKA
 • 46 3009064 KŁODAWA WSPÓLNA
 • 47 3009064 KŁODAWA ZAGÓRNICKA

 

BUDŻET OBYWATELSKI - OSIEDLE 2

 • 49 3009064 KŁODAWA 11 LISTOPADA
 • 50 3009064 KŁODAWA 3 MAJA
 • 51 3009064 KŁODAWA AL.1 MAJA
 • 53 3009064 KŁODAWA ALEJA 1000 LECIA
 • 54 3009064 KŁODAWA ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 • 55 3009064 KŁODAWA ARMII KRAJOWEJ
 • 56 3009064 KŁODAWA BARBARY
 • 57 3009064 KŁODAWA BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.
 • 58 3009064 KŁODAWA DĄBSKA
 • 60 3009064 KŁODAWA GÓRNICZA
 • 61 3009064 KŁODAWA GRUNTOWA
 • 62 3009064 KŁODAWA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
 • 63 3009064 KŁODAWA JARZĘBINOWA
 • 64 3009064 KŁODAWA JASNA
 • 65 3009064 KŁODAWA JAŚMINOWA
 • 66 3009064 KŁODAWA JÓZEFA GRZYMSKIEGO
 • 67 3009064 KŁODAWA KLONOWA
 • 68 3009064 KŁODAWA LIPOWA
 • 69 3009064 KŁODAWA ŁĄKOWA
 • 70 3009064 KŁODAWA ŁĘCZYCKA
 • 71 3009064 KŁODAWA NIEZŁOMNYCH
 • 72 3009064 KŁODAWA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
 • 73 3009064 KŁODAWA RÓŻANA
 • 74 3009064 KŁODAWA ŚWIĘTEGO DUCHA
 • 75 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
 • 76 3009064 KŁODAWA WŁADYSŁAWA KAPICY
 • 77 3009064 KŁODAWA WRZOSOWA
 • 78 3009064 KŁODAWA WYŻYNNA
 • 79 3009064 KŁODAWA ZAWODNIA
 • 80 3009064 KŁODAWA ZIELONA

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 • wrzesień 2016  -       Zarządzenie Burmistrza Kłodawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kłodawa w sprawie Budżetu Obywatelskiego;
 • 12 i 14 wrzesień 2016 - spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;
 • od 15 września do 17 października 2016r.- składanie propozycji projektów;
 • od 18 października do 24 października 2016r. - weryfikacja formalna i merytoryczna propozycji  projektów;
 • 26 i 28 październik - spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;
 • od 31 października do 30 listopada 2016r. - głosowanie nad projektami;
 • 12 grudnia 2016r. - podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.

Termin głosowania na projekty

Wszystkie projekty , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.
Głosowanie na złożone i zweryfikowane projekty odbywać się będzie od dnia 31 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok (11.2kB) Zapisz dokument  
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania osiedle 1 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania osiedle 2 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista poparcia dla projektu pod tytułem (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista poparcia dla projektu pod tytułem (6.6kB) Zapisz dokument  
PROJEKT ZGŁOSZONY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017R. PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017R. PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z przeprowadzonej weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2017. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2016-09-08 07:47:26
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2016-09-08 07:52:09
Ostatnia zmiana:2016-12-12 21:13:45
Ilość wyświetleń:2204

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij