Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KŁODAWA

Ogłoszenie nr 629068-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Kłodawa: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KŁODAWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłodawa, krajowy numer identyfikacyjny 31101921400000, ul. ul. Dąbska  17 , 62650   Kłodawa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 730 622, e-mail przetargi@klodawa.wlkp.pl, faks 632 730 688.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.klodawa.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.klodawa.wlkp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera)
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KŁODAWA
Numer referencyjny: RZP.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kłodawa. Zakres zamówienia obejmuje odbiór nieograniczonej ilości odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa. 2. Charakterystyka Gminy Kłodawa a) Powierzchnia Gminy Kłodawa wynosi 129 km2. Gmina Kłodawa liczy łącznie około 13000 mieszkańców, z podziałem na miasto ok. 6500 i wieś ok.6500. Gmina podzielona jest na 27 sołectw i miasto Kłodawę, na terenie których znajduje się zabudowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa. Wykaz nieruchomości ze wskazaniem ilości miejsc odbioru odpadów komunalnych - znajduje się w SIWZ. Dane wskazane w niniejszym punkcie należy traktować jako szacunkowe – w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. b) Ilość odpadów komunalnych zebranych w roku 2016 z terenu gminy Kłodawa: - 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne – około 2100 Mg, - 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury – około 25 Mg, - 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych – około 24 Mg, - 15 01 07 - opakowania ze szkła – około 130 Mg - 20 01 39 - tworzywa sztuczne – około 120 Mg - 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe – 100 Mg Wahania ilości odpadów przewiduje się na poziomie około 10 %. c) długość dróg na terenie Gminy Kłodawa: - drogi gminne – około 260 km, - drogi powiatowe – około 67 km, - drogi wojewódzkie – około 15 km, - drogi krajowe – około 9 km. UWAGA!!! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obszaru Gminy Kłodawa, mającej na celu zapoznanie się ze stanem faktycznym istniejącej sieci dróg oraz uwarunkowań lokalnych, w celu właściwego określenia i zabezpieczenia sprzętu technicznego do realizacji usługi. 3. Okres obowiązywania umowy: od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z katalogiem odpadów z grupy 15, 20, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kłodawa, polegające na wykonaniu usługi opróżnienia pojemników/kontenerów o określonej pojemności niezależnie od masy odpadów znajdujących się w tym pojemniku/kontenerze z podziałem na następujące frakcje: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - papier i makulatura, - odpady typu PET, - pozostałe tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe), - zmieszane odpady opakowaniowe. UWAGA. W zabudowie wielorodzinnej mogą znajdować się w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne gruz lub odpady remontowe i budowlane. W takim przypadku istnieje obowiązek opróżnienia kontenera/pojemnika - Wykonawca musi przewidzieć, ze opróżnianie kontenerów/pojemników na zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady opakowaniowe może odbywać się takimi pojazdami jak hakowce czy bramowce. b) zapewnienie worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych wg następującego schematu: - papier i makulatura – ok. 500 szt./miesiąc, - szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe) – ok. 1.500 szt./miesiąc, - odpady typu PET – ok. 1.500 szt./miesiąc, - pozostałe tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – ok. 1.500 szt./miesiąc, - odpady biodegradowalne – ok. 1.000 szt./miesiąc. Worki powinny być dostosowane do odbieranego asortymentu, tj. worki o pojemności 120 litrów oraz o odpowiedniej gęstości, w tym do szkła o gęstości minimum 60 mikronów. c) przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca może zaoferować i dostarczyć swój pojemnik zainteresowanym właścicielom nieruchomości na podstawie odrębnej umowy. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić właścicielom nieruchomości (wielorodzinnych, jednorodzinnych i zagrodowych) pojemniki/kontenery przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pojemnika/kontenera z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany dostarczyć, adekwatny do uszkodzonego pojemnik/kontener i przekazać na własność właściciela nieruchomości. Zamawiający dopuszcza wymianę pojemników/kontenerów, w przypadku potrzeby dostosowania pojemników/kontenerów do posiadanego sprzętu technicznego przez Wykonawcę, umożliwiającego opróżnienie tych pojemników. Wymiana pojemników/ kontenerów może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na warunkach przez niego określonych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wymianę pojemników/kontenerów w celu dostosowania pojemników/ kontenerów do posiadanego sprzętu technicznego przez Wykonawcę. d) transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie tj., Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62 – 510 Konin z następującym zastrzeżeniem: - Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. teren przy składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Zbójno, gm. Kłodawa, położonego około 5 km od miasta Kłodawy następujące rodzaje odpadów: • z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej selektywnie zbierane odpady takie jak szkło, PET oraz papier i makulatura. Pozostałe tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe Wykonawca dostarcza do RIPOK – u w Koninie, • z zabudowy wielorodzinnej selektywnie zebrane odpady takie jak szkło, PET, papier i makulatura, pozostałe tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe. Z terenu przy składowisku w Zbójnie należy odebrać pozostałości z sortowania, tj. zmieszane odpady komunalne oraz odpady takie jak pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal (o kodzie odpadów 20 01 39) i dostarczyć do RIPOK-u w Koninie. Dopuszcza się możliwość łączenia odbioru poszczególnych frakcji (tj. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal) z transportem adekwatnej frakcji odpadów zebranych z terenu Miasta i Gminy Kłodawa (tj. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałe tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal). e) Zamawiający przewiduje również w trakcie trwania realizacji zamówienia rozpoczęcie zbiórki odpadów opakowaniowych zmieszanych pod kodem 15 01 06, zarówno z zabudowy jedno – i wielorodzinnej, w związku z czym w kalkulacji oferty należy również uwzględnić powyższe zadanie. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników (zabudowa wielorodzinna) oraz worków (zabudowa jednorodzinna). W zabudowie wielorodzinnej opróżnianie pojemników następować będzie wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu (dotyczy tylko odpadów o kodzie 15 01 06), a z zabudowy jednorodzinnej wraz ze zbiórką odpadów selektywnie gromadzonych przez mieszkańców. Odpady o kodzie 15 01 06 z zabudowy jedno – i wielorodzinnej dostarczyć należy do wskazanej przez Zamawiającego instalacji. Zamawiający zakłada, że odległość od miejsca świadczenia odbioru nie powinna wynosić więcej niż 70 km. 2) Odbiór odpadów z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej obowiązywać będzie system zbiórki za pomocą pojemników (odpady zmieszane) i worków (odpady selektywnie zbierane). Odpady zmieszane będą zbierane do pojemników o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach będących własnością właściciela nieruchomości lub pojemnikach, które dostarcza Wykonawca. Wykonawca będzie odbierał pojemniki wystawione przez właścicieli nieruchomości do drogi publicznej. W niżej wymienionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pojemników bezpośrednio z terenu sprzed posesji: Wólka Czepowa 43 – 2 gospodarstwa, Rysiny Kolonia 10, Cząstków 49, Cząstków 50, Bierzwienna Długa Kolonia 54, Kłodawa, ul. Kolska 13, Dąbrówka 13, Dąbrówka 14, Dębina 17, Dębina 67, Kłodawa, ul. Wyszyńskiego 40, Rgielew 70. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest posiadać sprzęt techniczny umożliwiający wjazd w drogę lokalną lub dojazdową do posesji, na których mogą się pojawić lokalne utrudnienia np. wąska droga, droga gruntowa nieutwardzona. Odpady selektywnie zbierane będą odbierane poprzez worki do selektywnej zbiórki odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić. Do obsługi systemu przewiduje się worki o pojemności 120 litrów oraz o odpowiedniej gęstości, w tym do szkła o gęstości minimum 60 mikronów. Wprowadza się następujące rodzaje worków z folii LDPE, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: - papier i tekturę – kolor niebieski, - szkło bezbarwne i kolorowe – kolor zielony, - PET – kolor żółty, - pozostałe tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe – kolor żółty, - odpady biodegradowalne – kolor brązowy, z opisem określającym, który rodzaj odpadów należy wrzucać do worka. Worki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców. Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju, z zastrzeżeniem, że worki na odpady biodegradowalne mogą być rozdysponowywane wśród mieszkańców poprzez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Cegielnianej 15 w Kłodawie. Rozdysponowanie tych worków obywać się może na takiej zasadzie, że za przywiezione odpady biodegradowalne mieszkaniec otrzyma tyle worków, ile worków z odpadami przywiózł do PSZKO-u. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - zgodnie ze sporządzonym harmonogramem: a) na obszarach wiejskich: jeden raz w miesiącu, b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej: w miesiącach kwiecień - październik - dwa razy w miesiącu, a w pozostałych miesiącach jeden raz. Częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych – 1 raz w miesiącu, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem. b) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Załadunek i odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenerów typu KP7, FLD będących własnością właściciela nieruchomości lub w jego dyspozycji. W miejscach wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywał się z pojemników/kontenerów o pojemności 3m3, 5 m3 lub 7m3 opróżnianych na miejscu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wymiany pojemników typu KP-7 lub FLD na wózki o pojemności 1,1 m3 (w ilości szt. odpowiadającej pojemności wymienianego pojemnika), w miejsca przez niego wskazane i na koszt Wykonawcy. Odpady selektywnie zbierane odbierane będą z pojemników typu dzwon i siatkowych, z pojemników o pojemności 1100 litrów oraz worków (pojemników) 120 litrowych. - częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu, w każdy czwartek, a w przypadku, kiedy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy - w dzień poprzedzający, tj. w środę, - częstotliwość odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu dla odpadów typu PET i szkło oraz raz w miesiącu dla odpadów typu papier i makulatura, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem, z następującym zastrzeżeniem: Wykonawca jest zobowiązany do jednego dodatkowego przejazdu w miesiącach od czerwca do września oraz grudzień włącznie w celu odebrania odpadów typu PET. Zamawiający informuje, iż w zabudowie wielorodzinnej planowane są inwestycje w zakresie wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w tzw. altany śmietnikowe. W związku z powyższym w okresie realizacji usługi może nastąpić konieczność wymiany pojemników FLD na wózki o pojemności 1,1 m3. Uwaga!!! – Dotyczy zbiórki selektywnych odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej: W przypadku odpadów z selektywnej zbiórki dostarczanych na teren przy składowisku w Zbójnie Zamawiający informuje, że odpady te podlegają ważeniu każdy asortyment z osobna z chwilą dostarczenia ich na teren przy składowisko w Zbójnie. 3) Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zapewnia, iż wykonywanie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz, że do wykonywania usługi posiada i będzie posiadał w okresie jej świadczenia wymagane zezwolenia, wpisy i decyzje, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie. b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane z jego winy np. uszkodzenie majątku Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane w trakcie odbioru odpadów. c) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów poprzez mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i zaparkowane na terenie bazy magazynowo – transportowej. d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości, a także podjąć wszelkie możliwe starania mające na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców. e) Wykonawcę obowiązuje: - zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, - nakaz opróżniania pojemników/kontenerów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub zmieszanymi odpadami opakowaniowymi nawet w sytuacjach znajdowania się w nich gruzu, - nakaz ustawiania pojemników/kontenerów po ich opróżnieniu w sposób uporządkowany i nie powodujący osobom trzecim utrudnienia z korzystania z nieruchomości. W szczególności dotyczy to ustawiania pojemników/kontenerów w taki sposób, aby zajmowały możliwie jak najmniej miejsca. Ponadto ustawienie pojemników/kontenerów winno gwarantować możliwość zamknięcia ich pokrywą zamontowaną na pojemniku/kontenerze, - zakaz mieszania odpadów zebranych na terenie Gminy Kłodawa z odpadami zebranymi w innych gminach, oraz z odpadami pochodzącymi z posesji niezamieszkałych z terenu gminy Kłodawa, na których powstają odpady komunalne, - uprzątniecie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników/ kontenerów w trakcie realizacji usługi wywozu, - zbieranie odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników/kontenerów w zabudowie wielorodzinnej, umieszczenie pojemników/kontenerów w miejscu, w którym stały, niezwłocznie po ich opróżnieniu oraz doprowadzenie do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń, służących do gromadzenia odpadów, - zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu. W przypadku wysypania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich uprzątnięcia oraz likwidacji skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.), - zakaz transportu odebranych odpadów, w tym selektywnie zbieranych, w inne miejsca niż te, które są wskazane przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i umowie na świadczenie usługi, - przestrzeganie poufności co do pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz tajemnic chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się tych przepisów wystrzegać. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o powierzeniu danych osobowych. Umowa ta zostanie podpisana nie później niż w dniu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. f) Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych zgodnie z ustanowioną częstotliwością i terminowością ich odbioru. W przypadku nie odebrania odpadów w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady najpóźniej w terminie jednego dnia od dnia, w którym te odpady miały być odebrane. O każdym fakcie nie odebrania odpadów w pierwotnym terminie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. do godz. 15:00 dnia, w którym miały być odebrane, poinformować Zamawiającego. Zgłoszenia takie należy podawać w formie pisemnej na adres e-mail lub telefonicznie. W zgłoszeniu Wykonawca zobowiązany jest podać przyczynę nieodebrania odpadów oraz termin, w którym te odpady zostaną odebrane. Również w sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi, awaria sprzętu), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, odbiór odpadów Wykonawca dokonuje w najbliższym możliwie terminie po uprzednim poinformowaniu mieszkańców i Zamawiającego. W takich sytuacjach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wzrostu kosztów. Termin wykonania usługi ustala się nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia, w którym ta usługa miała być pierwotnie wykonana. W przypadku nie wykonania usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Za prawidłowo wykonaną usługę opróżnienia miejsca gromadzenia odpadów uznaje się sytuację, gdy wszystkie pojemniki/kontenery w danym miejscu gromadzenia odpadów zostaną opróżnione. Pozostawienie jednego pojemnika/kontenera nieporóżnionego uznaje się jako usługę niewykonaną w danym miejscu. g) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego. h) Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady komunalne zgodnie z opracowanym przez gminę harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonych terminów określonych w harmonogramie, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dystrybucji w/w harmonogramu wśród właścicieli nieruchomości oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. i) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpadów, bez zwiększenia wysokości wynagrodzenia za świadczoną usługę, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi Regionu w przypadku awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie. j) Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w trakcie realizacji umowy w przypadku dostosowania pojemników/kontenerów do posiadanego sprzętu technicznego, umożliwiającego ich opróżnienie. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia uzgodnienia z Zamawiającym; k) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia (z winny Wykonawcy), niezwłocznie jednak nie później niż w dniu następnym po ich uszkodzeniu. l) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania workami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w okresie trwania umowy i rozdysponowania ich na nieruchomościach zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kłodawa, na których jest prowadzona selektywna zbiórka, zgodnie z wykazem otrzymanym od Zamawiającego i aktualizowanym przez niego. m) Pojemniki i kontenery na odpady, dostarczone przez Wykonawcę, winny być nowe lub używane w dobrym stanie technicznym spełniające obowiązujące normy. Każdy pojemnik, kontener, dostarczony przez Wykonawcę, powinien być oznakowany poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numer telefonu Wykonawcy. Wykonawca na zlecenie Gminy zobowiązuje się do wykonania na swój koszt dezynfekcji pojemników, we wcześniej uzgodnionym terminie. n) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz samochodów odbierających odpady wraz z numerami rejestracyjnymi oraz wykaz osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych dokumentujących dostarczenie odpadów. W przypadku zmiany tych danych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie. o) Po upływie terminu obowiązywania umowy (lub rozwiązaniu umowy przed terminem) Wykonawca na własny koszt odbiera pojemniki/kontenery na odpady od właścicieli nieruchomości, będące własnością Wykonawcy. Dotyczy sytuacji również, gdy rozstrzygnięcie kolejnego przetargu będzie na niekorzyść Wykonawcy, lub gdy Wykonawca nie przystąpi do kolejnego przetargu na świadczenie usługi odbioru odpadów. p) Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali się, iż będą odpady zbierać w sposób selektywny. W przypadku gdy właściciel nieruchomości odpady selektywnie zbierane umieszcza w pojemniku na zmieszane odpady komunalne obowiązkiem Wykonawcy jest odebranie odpadów komunalnych, a o zaistniałym fakcie poinformowanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków prawidłowej segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację, z której musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. r) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji związanej z realizacją umowy: - na żądanie Zamawiającego przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu informacji o ilości i rodzaju pojemników/worków do selektywnej zbiórki, którymi zostały wyposażone nieruchomości obsługiwane przez Wykonawcę. - sprawozdań, w wersji papierowej lub elektronicznej, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. - w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. - Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów w wersji papierowej bądź elektronicznej zawierających wyszczególnienie poszczególnych nieruchomości z których odebrano zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zbierane z podziałem na rodzaj i ilość odebranych pojemników/worków do selektywnej zbiórki. - Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu co miesiąc, wraz z fakturą, kwity wagowe z danego miesiąca przedstawiające wagę odpadów odebranych i dostarczonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie podanych na fakturze. s) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. t) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga bezwzględnie przestrzegania podanych dni i godzin odbioru odpadów. u) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. w) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w naradach, sesjach, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kłodawie i innych spotkaniach prowadzonych przez Zamawiającego – po uprzednim przekazaniu Wykonawcy zaproszenia, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4) Opis wymagań dotyczący sprzętu technicznego a) Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów posiadał system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację danych zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego; b) Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie Gminy Kłodawa na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na komputerze będącym własnością gminy, umożliwiające kontrolę pracy pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych i przeszkolenie pracownika gminy z funkcjonowania oprogramowania. Obowiązek ten dotyczy również przeszkolenia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie z obsługi tego programu, a także zapewnienie pomocy technicznej dotyczącej zainstalowanego programu w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że obowiązek wyposażenia Zamawiającego w odpowiednie oprogramowanie oraz właściwe przeszkolenie pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie musi nastąpić nie później niż z chwilą zawarcia umowy na świadczenie usługi objętej zamówieniem publicznym; c) Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; d) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo - transportowej z zapleczem techniczno - biurowym oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, spełniającymi wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, do której posiada tytuł prawny, usytuowanej w Gminie Kłodawa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; e) Posiadane wyposażenie powinno być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym: - urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; - pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; - na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane na terenie bazy magazynowo - transportowej. f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sprzęt techniczny umożliwiający przejazd środkami transportu po drogach nieutwardzonych. Warunek ten jest niezbędny do odebrania odpadów bezpośrednio z tych nieruchomości, dla których przejazd samochodem wielkogabarytowym może być niemożliwy, np. zbyt wąskiej drogi gruntowej, przejazd po drodze nieutwardzonej. g) W kwestiach niewskazanych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 5. Wymóg zatrudnienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z odbiorem odpadów. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - posiadanie przez wykonawców aktualnych uprawnień do transportu odpadów wynikających z zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - wykonawcy będą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. z dokumentu, wynikać będzie posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - przedstawienie przez wykonawców wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – minimum 1 usługa odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wykonana lub wykonywana w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 1.500 Mg rocznie, - przedstawienie przez wykonawców wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tzn. co najmniej pięcioma pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj.: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w SIWZ (potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak dla w/w wymienionych. - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualne uprawnienia do transportu odpadów wynikające z zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik 4 do Formularza ofertowego, - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik 5 do Formularza ofertowego, - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji. - dowód potwierdzenia wpłaty wadium lub jego wniesienia w innej dopuszczalnej formie. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. - pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2) Dopuszcza się wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 Bank Spółdzielczy w Kłodawie, z adnotacją – Wadium - ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KŁODAWA, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Postanowienia punktu 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wyżej podane konto Zamawiającego, a kopię dokumentu przelewu należy dołączyć do oferty. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego. 7) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w terminie otwarcia oryginał dokumentu znajdował się będzie w ofercie. 8) Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w niniejszej Specyfikacji. 9) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 10) Dowód wpłaty wadium należy umieścić w ofercie za Formularzem ofertowym. 11) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 12) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (podstawa prawna dla ppkt. a, b, i c – art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto (C)

60,00

Termin płatności faktur (T)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy, o której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: - zmian wynikających ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta i gminy Kłodawa oraz innych aktów prawa miejscowego warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, (np. wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów z palenisk domowych), - zmiany stawek podatku od towarów i usług, - konieczność sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy. 2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Zmiany dokonane w w/w przypadkach wymagają dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania w/w zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Kłodawa, 07-12-2017 r.                                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                /-/ Dawid Pudło

                                                                                                                                                                                                            Kierownik Referatu 

 

 

 

 

 

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(1) (469.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (292.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (292.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (264kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (534.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (401.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Michalak
Data utworzenia:2017-12-07 11:33:49
Wprowadził do systemu:Monika Michalak
Data wprowadzenia:2017-12-07 11:34:08
Opublikował:Monika Michalak
Data publikacji:2017-12-07 11:40:34
Ostatnia zmiana:2017-12-07 11:40:35
Ilość wyświetleń:42

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij