Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018 Stowarzyszenia "Kłodawska Jedynka" na roboty budowlano- montażowe związane z „Budową centrum rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15 w Kłodawie” w trybie zastosowania zasad konkurencyjności


Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018
na roboty budowlano- montażowe związane z „Budową centrum
rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15 w Kłodawie”
w trybie zastosowania zasad konkurencyjności


I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka
Ul. Kościelna 15
62-650 Kłodawa
Zwane dalej Zamawiającym lub Beneficjentem.
Regon 300617412
Numer w KRS 0000282807
Numer NIP 6662049043
e-mail: klodawskajedynka@wp.pl
tel. 63 27 30 380
Reprezentowane przez:
1. Prezes Stowarzyszenia – Anna Śliwka
2. Wiceprezes Stowarzyszenia – Beata Kołuda
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej ( Dz.U. z dnia 20 lutego 2018 r, poz. 396).
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
CPV: 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV: 37535200-9- Wyposażenie placów zabaw
CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Realizacja operacji ma na celu „Budowę centrum rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul.
Kościelnej 15 w Kłodawie” w celu nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

2
2. Budowa centrum rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15 w Kłodawie polegać
będzie robotach budowlano – montażowych mających na celu na zagospodarowaniu terenu,
który będzie tworzyć 5 stref wypoczynkowo – rekreacyjnych. Zostaną utworzone następujące
strefy:
- strefa zabawy dla najmłodszych- obejmująca zakup i montaż urządzenia zabawowego wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku;
- strefa stożka linowego- obejmująca zakup i montaż stożka linowego (tzw. Linarium) wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku amortyzującej upadek, dedykowane dla grupy
wiekowej od 6 - 15 lat;
- strefa terenu rekreacyjnego na miejscu płyty starego boiska do piłki nożnej- obejmująca
demontaż bramek do piłki nożnej, rekultywację terenu, wymianę gruntu i zasiew trawy,
- strefa ścieżki do nordic walking- obejmująca wykonanie ścieżki z nawierzchni poliuretanowej
wokół strefy terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie podbudowy na głębokości 20 cm i nowej
nawierzchni bezpiecznej,
– strefa wypoczynku i relaksu- obejmująca wykonanie terenu wypoczynkowego poprzez
rekultywację pozostałego terenu, montaż 16 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, 2 szt. stojaków na
rowery. Zadanie obejmuje również wykonanie energooszczędnego oświetlenia parkowego terenu
poprzez montaż 4 szt. lamp Led oraz wykonanie monitoringu.
- zadanie obejmuje również zakup i montaż tablicy z regulaminem. Należy przewidzieć zakup
i montaż dwustronnej Tablicy o wymiarach nie mniejszych niż 80 cm x 120 cm. Na jednej
stronie znajdować się będzie Regulamin obiektu a na drugiej stronie informacja o operacji
i dofinansowaniu. Treść tablic dostarczy Zamawiający w formacie pdf w terminie uzgodnionym
z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający informuje, iż do zakresu prac w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego nie
wchodzą następujące prace wymienione w dokumentacji projektowej: montaż ogrodzenia
panelowego i montaż 2 furtek i bramy. Prace znajdują się w dokumentacji projektowej
natomiast nie wchodzą w zakres niniejszego Zapytania Ofertowego. W Dokumentacji
projektowej oraz Ogólnej Charakterystyce obiektu wymienione są również nasadzenia
nowych drzew iglastych i liściastych, które to prace wykona Zamawiający na własny koszt
i w zakresie pracy własnej.
4. Zamawiający informuje, że prace demontażowe dotyczące: 1) rozbicia podmurówki
betonowej ogrodzenia, 2) demontaż elementów stałych ogrodzenia oraz wywóz gruzu na
pryzmę, 3) ręczne wyrównanie zrekultywowanego po demontażu ogrodzenia terenu i jego
wygrabienie celem przygotowania pod zasiew trawy, 4) wykarczowanie starych krzewów
i kęp traw, 5) usunięcie drzew, 6) wyrównanie i wygrabienie terenu pod montaż urządzeń
zabawowych i elementów małej architektury, 7) uprzątnięcie kamieni z terenu inwestycji
wykona w ramach pracy własnej członków i sympatyków Stowarzyszenia.
5. Do zapytania Ofertowego załączono Dokumentację Projektową oraz pomocniczo Przedmiary
robót. Załączony przedmiar robót posiada funkcję pomocniczą, natomiast rzeczywista
wycena oferenta winna zostać sporządzona na podstawie załączonej kompletnej
dokumentacji, w tym projektowej (z zastrzeżeniem pkt. II.3).
Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
1. Ewentualne użycie nazw własnych materiałów, producentów, znaków towarowych
w dokumentacji ( w przedmiarach robót oraz w Projekcie Budowlanym) należy traktować jako

3
przykładowe i zostało zastosowane tylko i wyłącznie w celu ustalenia cech parametrów
wzorcowych. Zamawiający zezwala na użycie innych materiałów lub rozwiązań –
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych,
pod warunkiem, iż będą miały nie gorsze cechy i parametry techniczne od użytych
w dokumentacji postępowania. Zamawiający uzna, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest
równoważny postawionym wymaganiom, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych
od tych, które zostały określone w treści niniejszego Zapytania Ofertowego nr 1/PROW/2018.
2. W przypadku, gdy Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważne” bądź analogia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, że Zapytanie Ofertowe zostało ogłoszone na stronie
internetowej pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań
ofertowych) oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający informuje, że nie będzie prowadził negocjacji dotyczących złożonej przez
Wykonawcę oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w zapisach niniejszego zapytania
ofertowego oraz jego załącznikach, za wyjątkiem pól, które zostały przeznaczone do
wypełnienia przez Wykonawcę lub dokonania wyborów właściwej odpowiedzi.
7. Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe dotyczy prac w ramach
operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

4
8. Roboty towarzyszące podlegające wycenie przez oferenta:
- przygotowanie, zabezpieczenie i ochronę placu budowy,
- doprowadzenie i tymczasowe uzbrojenie w wodę i energię elektryczną terenu budowy,
stosownie do potrzeb wykonawcy,
- organizację zaplecza socjalno - warsztatowego budowy,
- uporządkowanie terenu budowy, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych łącznie
z wywozem ziemi,
- odtworzenie terenów przyległych do placu budowy, zniszczonych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia,
- naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- zapewnienie urządzeń ochronnych w zakresie BHP i nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robót oraz ogólną ochroną mienia w zakresie przepisów
przeciwpożarowych w strefie placu budowy.
- zakotwienie w betonowych stopach przewidzianych do montażu ławek, koszy
i pozostałych urządzeń,
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
- wznowienie znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przesunięcia w trakcie prowadzonych robót,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji
powykonawczej,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym ewentualnego przesunięcia lub zabezpieczenia innych istniejących obiektów
inżynieryjnych, np. przyłącze wodociągowe, linia telefoniczna, sieć energetyczna, sieć
ciepłownicza itd.,
- inne, niezbędne koszty przewidziane do poniesienia w trakcie realizacji umowy oraz
roboty towarzyszące przy wykonaniu prac.
Wymienione powyżej koszty robót i pozostałych czynności Wykonawca winien uwzględnić
w cenie ofertowej. Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić
w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub w kosztach ogólnych kosztorysu, który w
formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.
W związku z faktem, iż roboty będą wykonywane sposobem mieszanym, przy zastosowaniu
robocizny własnej inwestora, należy w przygotowaniu oferty uwzględnić wspólną
koordynację robót.
9. W ofercie należy uwzględnić transport i montaż urządzeń wchodzących w skład
przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą
umowy, w następującym zakresie:
a) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego
w rozdziale VIII niniejszego Zapytania w następujących przypadkach:
- wystąpienia zdarzeń losowych takich, jak: śmierć Wykonawcy – dotyczy Wykonawcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
- wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
- wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych niemożliwych do

5
przewidzenia w porach roku, której dotyczy realizacja umowy (np. długotrwałe
i intensywne opady deszczu lub śniegu uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych),
- wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania,
a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do
ich usunięcia,
- wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, w tym siły wyższej, np. trąby powietrznej, pożaru, powodzi.
b) zmiany sposobu i zakresu robót objętych projektem, w tym:
- zmiana przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych
poszczególnych elementów zadania nieprzewidzianych na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do
umowy, w tym:
- konieczność sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
- zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy.
11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
12. Zmiany dokonane w w/w przypadkach wymagają dochowania formy pisemnej.
Warunkiem dokonania w/w zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany
nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie
z art. 43a ust. 3 ustawy ( ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) przed upływem
tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu
jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą
w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu
dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.

6
14. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie
do złożenia w terminie określonym przez beneficjenta ofert dodatkowych w zakresie
dotyczącym ceny w przypadku, gdy cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert
określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach. W przypadku niezłożenia żadnej
oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie
albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, beneficjent zakończy postępowanie
bez wyboru żadnej z ofert.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OCENA ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu
b) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Ad. a) Za spełniających w/w warunek nie podlegania wykluczeniu zostaną uznani Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Rozdziału VI niniejszego Zapytania
Ofertowego i złożą wraz z ofertą Oświadczenia w tym zakresie oraz załączą odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert .
Ad. b) Za spełniających w/w warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy, którzy:
- wykażą się zrealizowaniem co najmniej 1 roboty w zakresie ułożenia nawierzchni syntetycznej
z poliuretanu w ilości co najmniej 1.000 m
2.
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została
wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana
należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów wynikać winno jednoznacznie, że w/w warunki
wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie powyższych warunków, nie udokumentowanie spełnienia warunków lub też
niewłaściwe udokumentowanie skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania
i odrzuceniem oferty.
V. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY.
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

7
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych
w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych z beneficjentem lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego- Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy ( Gdy Oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy).
Szczegółowe podstawy wykluczenia zostały opisane w dziale VI niniejszego Zapytania.
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert określonym
w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający informuje, że zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez
Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo.
3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta
nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
4. Oferta dodatkowa, o której mowa w pkt. III.14. niniejszego Zapytania podlega
odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta
w wezwaniu do złożenia tych ofert.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu
w związku z istnieniem n/w powiązań osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem- tu Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania ( wymienione w dziale niniejszego Zapytania) w sprawie
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Informacje zawarte w oświadczeniach oraz załączonych do nich dokumentach stanowią
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wymagane warunki udziału
w postępowaniu.

8
1. Do oferty
Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym ( wypełnione i podpisane Załączniki
Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawca do oferty dołącza:
- wykaz robót budowlanych w zakresie ułożenia nawierzchni syntetycznej z poliuretanu w ilości
co najmniej 1.000 m
2 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów oraz który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym
mowa w ust. 1.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie podwykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej (potwierdzających brak podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

9
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Terminy wystawienia dokumentów tak jak dla w/w wymienionych.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r.
IX. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim na załączonym do niniejszej Specyfikacji
Formularzu ofertowym.
2. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Wykonawcy, ofertę cenową oraz
datę sporządzenia i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki złożone w postepowaniu
powinny być zgodne z wykazem zawartym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi wzorami, stanowiącymi
załączniki do Zapytania Ofertowego.
5. Przedkładane kserokopie powinny mieć ponumerowane strony i być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
6. Nie można pozostawiać niewypełnionych pól w załącznikach – należy odpowiedzieć na
wszystkie zawarte tam pytania. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy
Wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”. Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w
załączniku zajmuje więcej miejsca niż jest dostępne na jego druku, dopuszcza się dołączenie
dodatkowych stron, z tym, że winny one być połączone z drukiem załącznika w sposób
trwały (zszyte).
7. Wszystkie strony (nie karty) oferty winny być ponumerowane.
8. W miejscach oznaczonych w załącznikach, ofertę należy opatrzyć pieczęcią firmową i
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
w jego imieniu.
9. Poprawki w ofercie dopuszczalne są jedynie w formie przekreślenia i umieszczonej obok
niego poprawnej wartości lub słowa. Wszelkie poprawki należy opatrzyć parafką i pieczątką
osoby podpisującej ofertę. Poprawki liczb i cyfr należy pisać wyrazami (słownie). Wszelkie
poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Można dokonać wizji lokalnej w celu
przygotowania oferty.
12. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert. Kopertę należy
oznakować następująco:

10
OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STOWARZYSZENIA „KŁODAWSKA
JEDYNKA” NR 1/PROW/2018 -
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 6 SIERPNIA 2018 r., godz. 1015”.
14. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.
15. Jeżeli Wykonawca zechce wycofać złożoną ofertę, składa oświadczenie o wycofaniu swojej
oferty sporządzone na formularzu własnym w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert,
oznakowanej napisem:
COFNIĘCIE OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STOWARZYSZENIA
„KŁODAWSKA JEDYNKA” NR 1/PROW/2018 -
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 6 SIERPNIA 2018 r., godz. 1015”.
oraz nazwą firmy i adresem Wykonawcy.
16. Jeżeli Wykonawca zechce dokonać zmian w treści wcześniej złożonej oferty, składa nową
poprawioną ofertę w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert, oznakowanej napisem:
ZMIANA OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STOWARZYSZENIA
„KŁODAWSKA JEDYNKA” NR 1/PROW/2018 -
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 6 SIERPNIA 2018 r., godz. 1015”.
oraz nazwą firmy i adresem Wykonawcy.
17. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien
wskazać w ofercie, która z zawartych w niej informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty
Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane
w treści oferty może ujawnić.
18. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika, a warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez
partnerów. Treść pełnomocnictwa przedłożonego w ofercie powinna dokładnie określać
zakres umocowania (tzn. określać zakres czynności do których osoba będzie upoważniona)
tj.: do reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców występujących
wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19. Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli
Wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu
imiennych pieczątek.
20. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym

11
uprawnienia Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być
dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
21. Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią. Dokument ten może
Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie.
22. Podwykonawstwo - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia. Zamawiający określi w umowie szczegółowe warunki powierzenia przez
Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę/-ów.
23. Szczegółowe warunki dotyczące rozliczeń z podwykonawcami reguluje Wzór Umowy
stanowiąca Załącznik nr 8 do niniejszego postępowania.
24. Do Oferty należy załączyć szczegółowy Kosztorys ofertowy oraz wypełnione i podpisane
WYMAGANE Załączniki do zapytania Ofertowego Nr 1, Nr 2 , Nr 3 i Nr 4 wraz z innymi
dokumentami, o których mowa w niniejszym postępowaniu.
25. Dokumenty przedkładane w ofercie należy złożyć w następujący sposób:
a) Pełnomocnictwo w ofercie należy przedstawić w formie:
- oryginału, lub
- kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie
b) pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie:
- oryginału, lub
- kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
Załączone dokumenty muszą być aktualne i odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych
w nich okoliczności.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty lub innego
operatora
w terminie do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, sekretariat ( I piętro)
z dopiskiem: Oferta do Zapytania Ofertowego Nr 1/PROW/2018 składana dla
Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka” – nie otwierać do 6 sierpnia 2018 r. do godz.
10:15.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 6 sierpnia 2018 r. do godz. 10:15 pod adresem j.w.,
pokój nr 9 po upływie terminu do ich składania. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwarciu ofert.
3. Ocena ofert zostanie dokonana do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Termin ten może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie wszystkich
uczestników postępowania, którzy w wymaganym terminie złożyli oferty.

12
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data dostarczenia oferty do
na adres wyżej wskazany.
Nie liczy się data nadania przesyłki.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje wzywania do uzupełnienia ofert. Tylko oferty kompletne,
zawierające wszystkie wymagane Załączniki i dokumenty będą podlegać ocenie.
Oferty
niekompletne zostaną odrzucone.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy przedmiotu zamówienia bez wyboru żadnej z ofert.
XI. OCENA OFERT I KRYTERIA OCENY
Zamawiający dokona badania ofert według kryterium spełnia/nie spełnia pod kątem zgodności
z wymaganiami formalnymi określonymi w Specyfikacji, sprawdzając zwłaszcza:
- kompletność ofert,
- zgodność z wymaganiami określonymi w Zapytaniu.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
Cena – waga 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych
przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty
przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu oferty za wykonanie całości zadania.
Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:
X = Cn
/
Cb x 100 % (waga kryterium cena = 100 %)
gdzie: X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku), Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert, Cb – cena brutto
oferty ocenianej.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 pkt., pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, obliczonych według powyżej zamieszczonego
wzoru. Liczba zdobytych punktów zostanie podana w Informacji o wyniku postępowania do
dwóch miejsc po przecinku.

13
Sprawdzanie wiarygodności ofert: Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku
oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wynik postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie
internetowej pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań
ofertowych) oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl
XIII. OSOBY DO KONTAKTU
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
Dodatkowych informacji udzielają:
- w sprawach formalnych i merytorycznych:
a) Panie Anna Śliwka i Beata Kołuda, Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka”, z wykorzystaniem
poczty elektronicznej: klodawa1@wp.pl
b) Pani Magdalena Bawej, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, z wykorzystaniem poczty
elektronicznej: mbawej@klodawa.wlkp.pl
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy- oferta
Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie
wykluczeniu
Załącznik Nr 3. Oświadczenie wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
dotyczące powiązań z Zamawiającym- Beneficjentem
Załącznik Nr 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik Nr 5. Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6. Charakterystyka obiektu i książka przedmiarów
Załączniki Nr 7 a, b, c, d. Mapy z dokumentacji projektowej
Załącznik Nr 8. Wzór umowy
…………………………………….
Osoby uprawnione do reprezentowania
Stowarzyszenia ”Kłodawska Jedynka”
Kłodawa, dn. 20.07.2018 r.

Załączniki

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 16/20/07/2018 na Portalu Ogłoszeń (268.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zakończenie postępowania 1.PROW.2018 (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 d (3.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 7a (3.6MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 7b (3.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 7c (3.4MB) Zapisz dokument  
Załacznik Nr 4 - Klauzula informacyjna (15.3kB) Zapisz dokument  
Załacznik Nr 4 - Klauzula informacyjna (416.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy (391.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków (507.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o powiązaniach (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o powiązaniach (385.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Dokumentacja projektowa (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6- Charakterystyka obiektu i księżka przedmiarów (349.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8- Wzór Umowy (670.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie of. Kłodawska Jedynka Nr 1.PROW.2018 (349.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2018-07-20 13:01:07
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2018-07-20 13:03:24
Ostatnia zmiana:2018-08-06 13:18:01
Ilość wyświetleń:564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij