Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zakup samochodu pożarniczeo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczach na potrzeby likwidacji miejscowych zagrożeń.

Ogłoszenie nr 620612-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczach: Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Leszczach na potrzeby likwidacji miejscowych zagrożeń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczach, krajowy numer
identyfikacyjny 311497132, ul. Leszcze 22 , 62-650 Kłodawa, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 603452999, e-mail osp.leszcze@onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.klodawa.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.klodawa.wlkp.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera)
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa ( sekretariat )
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczach na potrzeby likwidacji miejscowych zagrożeń
Numer referencyjny: OSP.ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1) Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie
nowego lekkiego samochodu specjalnego – ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłodawie, spełniającego poniższe wymagania i parametry: 1. Spełnia wymagania prawa o ruchu
drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). 2. Samochód fabrycznie nowy, rok
produkcji minimum 2017, nadwozie typu PICK UP. 3. Pojazd musi spełniać wymagania polskich
przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”
tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy. 4. Wymiary pojazdu: a) długość całkowita co najmniej 5200 mm, b) szerokość całkowita

(bez lusterek) co najmniej 1750 mm, c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na
dachu) co najmniej 1750 mm, d) rozstaw osi co najmniej 3000 mm 5. Parametry trakcyjne: a) kąt
natarcia min. 25o b) kąt zejścia min. 25o c) kąt rampowy min. 20o d) głębokość brodzenia 500
mm e) prześwit minimum 220 mm 6. Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające
możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. 7. Wymiary
przestrzeni ładunkowej – co najmniej 1500 x 1500 mm. 8. Napęd - silnik wysokoprężny o mocy
co najmniej 145 Kw. Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami
obowiązującymi w czasie dostawy. 9. Skrzynia biegów – automatyczna. 10. Samochód
wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą mechanizmu
różnicowego. 11. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. 12. Układ hamulcowy – hydrauliczny
ze wspomaganiem, wyposażony w ABS. 13. Obręcze kół aluminiowe (fabryczne), ogumienie
uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 17 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych
warunków atmosferycznych. 14. Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół,
trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez
producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 1 kg – przewożone w pojeździe.
15. Zamontowane stopnie boczne zewnętrzne ułatwiające wsiadanie do samochodu dla przednich
i tylnych drzwi po obu stronach pojazdu. 16. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) kolor
nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), powłoka lakiernicza fabryczna, b) zderzaki w
kolorze nadwozia, c) pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży
Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z
dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, z 2012 poz. 23, z 2016 poz. 5 z
późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 17.
Dodatkowe wyposażenie samochodu: a) poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i
pasażera, b) centralny zamek + immobiliser, sterowany z pilota lub kluczyka, c) kierownica po
lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, d) klimatyzacja, e) radioodtwarzacz
cd/mp3 lub mp3/usb, f) elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, g)
elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich, h) gniazda
zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej i w przestrzeni ładunkowej, i) światła przeciwmgielne
przednie, j) fabryczne światła do jazdy dziennej. 18. Zabudowa specjalistyczna: a) zabudowa
typu Hardtop w kolorze nadwozia o wysokości równej wysokości pojazdu z możliwością łatwego
dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną. Klapy otwierane do
góry. Hardtop wzmocniony z możliwością zainstalowania na dachu dodatkowych mocowań –
mocowanie do drabiny nasadkowej, b) w kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon
przewoźny na pasmo 136 - 174 MHz. Radiotelefon ma spełniać wymagania techniczno –
funkcjonalne określone w rozdziale VI Instrukcji ws. organizacji łączności radiowej w sieci
radiowej UKF Państwowej Straży Pożarnej (załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego
PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.) oraz ma ponadto pracować w standardzie cyfrowym. Radiotelefon
ma mieć ponadto duży kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2". Radiotelefon ma mieć
wbudowany głośnik o mocy min. 3 W. Radiotelefon ma posiadać pełną klawiaturę
alfanumeryczną, dopuszcza się rozwiązanie z wbudowaną klawiaturą alfanumeryczną w
mikrofonogłośnik, c) urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (belka sygnałowa LED)
zamontowane na dachu pojazdu - lampa zespolona z dwoma niebieskimi światłami pulsacyjnymi,
nagłośnieniem (3 modulacje, głośnik 100 W, mikrofon, modulator z możliwością podawania
komunikatów słownych), podświetlany napis STRAŻ. Dwa niebieskie światła LED pulsacyjne w
przedniej części pojazdu, d) radiotelefony nasobne 2 sztuki – tożsame z radiotelefonem

przewoźnym (co do marki i modelu), zainstalowane na pojeździe, e) latarki EX z ładowarkami 2
sztuki – zainstalowane w pojeździe, f) podest wyjeżdżany na całą szerokość zabudowy. Nośność
podestu minimum 450 kg, g) wyciągarka elektryczna o uciągu minimum 3,5t sterowana pilotem
zewnętrznym, zamocowana w przedniej części pojazdu, h) hak holowniczy o uciągu 3,5 tony, i)
automatyczna ładowarka do akumulatorów. 2) Ewentualne użycie nazw własnych materiałów,
producentów, znaków towarowych należy traktować jako przykładowe i zostało zastosowane
tylko i wyłącznie w celu ustalenia cech parametrów wzorcowych. Zamawiający zezwala na
użycie innych materiałów lub rozwiązań – „równoważnych” pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, iż będą miały nie gorsze
cechy i parametry techniczne od użytych w w/w opisie. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić
w Formularzu ofertowym szczegółową specyfikację oferowanego pojazdu, z której w sposób
niebudzący wątpliwości Zamawiającego wynikać będzie, że oferowany przez niego produkt
spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Cena winna uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty przeszkolenia,
serwisowania i przeglądów. 4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres
wskazany przez niego w Formularzu ofertowym, lecz nie krótszy niż 24 miesiące. 5) Na dzień
odbioru, wykonawca zobowiązany jest uruchomić samochód i przekazać zamawiającemu karty
gwarancyjne, książkę pojazdu, instrukcje, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa jakości,
świadectwo homologacji itd. Wykonawca wyda wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji
pojazdu. 6) Z czynności odbioru spisany będzie protokół podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia)
:
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub
lub dniach:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-23

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających w/w warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy,
którzy: - wykażą się zrealizowaniem co najmniej 1 dostawy fabrycznie nowego lekkiego
samochodu specjalnego – ratowniczego, niezbędnej do wykazania spełniania w/w warunku,
wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów
określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, -
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w
SIWZ (potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu),
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak dla
w/w wymienionych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik Nr 4 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, -
dowód potwierdzenia wpłaty wadium lub jego wniesienia w innej dopuszczalnej formie. Do
oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a)
oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto
Zamawiającego; b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez
Zamawiającego, - pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, - oświadczenie wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego –
jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych). 2) Dopuszcza się wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 Bank
Spółdzielczy w Kłodawie, z adnotacją: - Wadium - DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU

SPECJALNEGO – RATOWNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
KŁODAWIE. b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji
bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 257 z późn. zm.). 3) W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności
gwarancji, e) bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 4) Postanowienia punktu 3) stosuje się odpowiednio do
poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wyżej podane konto Zamawiającego.
6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa
się datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego. 7) Wniesienie
wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy w terminie otwarcia oryginał dokumentu znajdował się będzie w ofercie. 8) Wadium winno
być wniesione na okres związania ofertą określony w niniejszej Specyfikacji. 9) Wadium, które
wpłynie na konto Zamawiającego po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 10) Dowód
wpłaty wadium należy umieścić w ofercie za Formularzem ofertowym. 11) Zamawiający zwraca
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 12)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium
na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16) Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (podstawa prawna dla ppkt. a, b, i c – art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto (C) 60,00
Okres gwarancji ( G) 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy, o
której mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: a) przedłużenia
terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w SIWZ o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy, w następujących przypadkach: - wystąpienia zdarzeń losowych takich, jak: śmierć
Wykonawcy – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, b) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia
zmian do umowy, w tym: - zmiany stawek podatku od towarów i usług, - zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych,- konieczność sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich, - zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, - zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy. 2) W razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3)
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Zmiany
dokonane w w/w przypadkach wymagają dochowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania
w/w zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany nie mogą być niekorzystne dla
Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania OSP (283.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (260.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT (411.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (422.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSP ODPOWIEDZI (269.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSP WYJAŚNIENIA DO ODPOWIEDZI (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2018-09-21 15:04:55
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2018-09-21 15:07:34
Ostatnia zmiana:2018-10-10 14:46:27
Ilość wyświetleń:454

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij