Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
SEKRETARZ GMINY KŁODAWA
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
    1. obywatelstwo polskie,
    2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza,
    4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy,
    6. wykształcenie wyższe,
    7. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2019 poz. 1282 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
    8. brak przynależności do partii politycznych,
    9. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
    10. nieposzlakowana opinia.
II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
    1. wykształcenie wyższe (studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (m.in. prawo, ekonomia, administracja, nauki społeczne),
    2. znajomość regulacji prawnych z zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
    3. znajomość regulacji prawnych z zakresu postępowania administracyjnego,
    4. znajomość regulacji prawnych z zakresu kontroli zarządczej,
    5. znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy,
    6. znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
III. WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA
    1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.),
    2. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
    3. znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
    4. znajomość ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
    5. znajomość ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
IV. WYMAGANIA DODATKOWE
    1. ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania w sektorze publicznym,
    2. prawo jady kat. B,
    3. umiejętność obsługi komputera (MS Office).
V. PREDYSPOZYCJE
    1. zdolności komunikacyjne i organizacyjne, wysoka kultura osobista,
    2. umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole,
    3. umiejętność pracy pod presją czasu odporność na stres,
    4. sumienność, kreatywność, odpowiedzialność, zdolności analityczne,
    5. zdolność organizacji i umiejętność zarządzania organizacją.
VI. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
    1. prowadzenie spraw Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
    2. zapewnianie warunków organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,
    3. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,
    4. nadzór nad prawidłową techniką prawodawczą organów Gminy,
    5. nadzór nad prawidłową procedurą załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu,
    6. proponowanie zmian organizacyjnych Urzędu i nadzór nad prawidłowością ich wdrażania,
    7. opracowywanie projektu Statutu Gminy oraz jego zmian,
    8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
    9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,
    10. sporządzanie sprawozdań z działalności międzysesyjnej Burmistrza oraz z wykonania uchwał Rady,
    11. kontrolowanie wykonywania obowiązków przez pracowników Urzędu,
    12. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
    13. organizowanie pracy w Urzędzie oraz nadzorowanie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
    14. współpraca ze stanowiskiem ds. samorządu gminnego w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji Rady,
    15. prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli oraz udzielonych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
    16. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
    17. organizowanie i przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach kontroli zarządczej,
    18. przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i jej organów informacji, raportów i sprawozdań,
    19. rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych,
    20. sporządzanie informacji, sprawozdań, projektów uchwał Rady, projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzonych spraw na zajmowanym stanowisku,
    21. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi,
    22. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

VII. WARUNKI PRACY
    1. warunki pracy na w/w stanowisku są zgodne z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; miejsce pracy wewnątrz budynku; wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów; praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej; pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności: komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks, telefon; możliwe narażenie na stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,
    2. miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, na pierwszym pietrze. Przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę,
    3. praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, ma charakter biurowy,
    4. praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %.
VIII. DOKUMENTY APLIKACYJNE
    1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5),
    2. list motywacyjny,
    3. życiorys - curriculum vitae,
    4. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
    5. kserokopie i odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    6. kserokopie i odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
    7. oświadczenie kandydata dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5),
    8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5),
    9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5),
    10. podpisana klauzula o ochronie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5) potwierdzająca zapoznanie się kandydata z przepisami o ochronie danych osobowych w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U . z 2019 r . poz. 1282 ze zm.),
    11. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ,(do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17.
IX. DOKUMENTY DODATKOWE
    1. kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń,
    2. posiadane referencje, opinie, certyfikaty,
    3. inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy i inne
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY KŁODAWA”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 10 - sekretariat, I piętro w godzinach pracy Urzędu, lub pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 22 lutego 2021 r., do godz. 15.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie). Dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz dokumenty, które wpłyną do Urzędu  niekompletne lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
    1. Rekrutacje prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Kłodawy,
    2. Postępowanie kwalifikacyjne polegało będzie na:
        a) analizie dokumentów przeprowadzonej przez Komisję,
        b) poinformowaniu telefonicznym kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
        c) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami,
        d) sporządzeniu protokołu z naboru i podaniu wyników naboru do publicznej wiadomości.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone  w BIP Urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie do dnia 10.03.2021 r.

Z osobami, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu:
    1. informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
    2. posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,
    3. posiadanej wiedzy z zakresu zadań określonych w pkt III.
 
O terminach rozmów kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.


Kłodawa, dnia 10 lutego 2021 r.      
         
         
         Burmistrz Kłodawy
         /-/ Piotr Michalak