1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Gminy Kłodawa – dla  Urzędu Miasta i Gminy  w Kłodawie, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

2)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

A. W zakres zamówienia wchodzi szacunkowa ilość ok. 6.750 litrów oleju napędowego i ok. 886 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości zamówionego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 i nie może być obciążony z tego tytułu żadnymi kosztami.
B. Dostawa realizowana będzie na stacji paliw Wykonawcy, nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
C. Wykonawca musi przy realizacji zamówienia określonego przez Zamawiającego zapewnić możliwość całodobowego tankowania paliwa, od poniedziałku do niedzieli.
D. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych ilości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, a faktury będą wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, NIP 6662002490,
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.
E. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw oleju napędowego w systemie bezgotówkowego zakupu za pomocą kart flotowych lub równoważnych.
F. Wymagania Zamawiającego stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

3) Sposób przygotowania oferty: oferta musi mieć formę pisemną, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Kopertę należy oznakować następująco: „OFERTA – RAK.2600.2.2021 - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 2 marca 2021 r., godz:12.15”. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca pozostaje związany ofertą w okresie 30 dni od daty jej złożenia. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

4) Kryterium oceny ofert :  cena 100%.

5) Termin składania ofert:  2 marca 2021 roku do godz.12.00.

5) Miejsce złożenia ofert : Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12.15.

6) Tryb postępowania – niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.