Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kłodawa za 2020 rok

Zgodnie z art.28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) Burmistrz Kłodawy przedstawia Radzie Miejskiej w Kłodawie Raport o stanie Gminy Kłodawa za rok 2020, w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport złożony przez Burmistrza Piotra Michalaka prezentuje, analizuje i podsumowuje działalność organu stanowiącego naszej gminy, czyli Rady Miejskiej oraz wykonawczego – burmistrza, w roku 2020.Publikacja przedstawia informacje, m.in. ze zrealizowanych działań
i ich efektów, w zakresie gospodarki, finansów, demografii, inwestycji, gospodarowania nieruchomościami, pozyskiwania środków unijnych, polityki przestrzennej, mieszkaniowej, gospodarki odpadami, ekologii, współpracy zagranicznej i nowoczesnego promowania dokonań miasta.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kłodawa za 2020 rok zabierają głos radni i mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kłodawie. Zgodnie z ust.8 art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kłodawa odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.30. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz.15.00 w biurze Rady Miejskiej w Kłodawie.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, a także
w Biurze Rady Miejskiej , ul. Dąbska 17, I piętro pok. nr 14.

Poniżej:

- treść Raportu o stanie Gminy Kłodawa za rok 2020

- Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Przewodniczący Rady
|(-) Krzysztof Krusiński