Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ

STRAŻY POŻARNEJ W KŁODAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁODAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311497149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WŁOCŁAWSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-650

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 609977311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp-klodawa@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klodawa.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3

ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ

STRAŻY POŻARNEJ W KŁODAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f588afa1-6e1f-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00006676/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 13:53

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005968/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODAWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

https://epuap.gov.pl/wps/portal, osp-klodawa@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, z

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz

poczty elektronicznej: osp-klodawa@wp.pl.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Tomasz Barański, tel. 609 977 311, email: ospklodawa@

wp.pl.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w

szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale VI ust. 1),

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego

przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i

wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany wyżej adres email. Sposób

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w

rozporządzeniach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 SWZ.

5. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej

zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX

SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP.1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie, spełniającego wymagania i parametry

określone w Załączniku Nr 6 do SWZ. Z czynności odbioru spisany będzie protokół podpisany

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZAWARTY ZOSTAŁ W ROZDZIALE XV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak

dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w

powyższym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym

zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej - wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę fabrycznie

nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 3 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik Nr 4 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SWZ - cz. 1 i cz. 2);

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;

3) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

składa każdy z wykonawców.

5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności

wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie

strony.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w

następujących przypadkach:

1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje

pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy – poprzez dostosowanie treści umowy do

tych zmian,

2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed

zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych

rozmiarach,

b) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3. Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotyczącego proponowanej

zmiany wraz z uzasadnieniem.

4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-12

 

Link do miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b2f5a81d-1a28-4a3a-bc82-8c8a17ff738e


Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 400.000 zł.