Na  podstawie art. 38  ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21  sierpnia  1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/  i  Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia 14 września  2004 r.  w   sprawie   sposobu  i  trybu przeprowadzania  przetargów   oraz   rokowań na  zbycie nieruchomości   /tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490/  oraz  Uchwały Nr 94/07  Rady  Miejskiej w Kłodawie z  dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż wolnych  lokali mieszkalnych stanowiących  własność Gminy  Kłodawa. 

                                                                                                                                                                                        Burmistrz   Kłodawy

na  dzień 12 stycznia 2022 r. ogłasza pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  nr  20 położonego  w   Kłodawie   przy  ulicy  Górniczej  14   wraz  ze związanym  z   tym   lokalem   udziałem   wynoszącym   601/14420 części    we   własności   części   budynku  i urządzeń, które nie  służą  wyłącznie  do   użytku  właścicieli  lokali,   oraz udziałem  w  prawie  własności  działki  gruntu  nr  1333/9 o powierzchni  0,1163  ha  położonej  w Kłodawie  przy  ulicy Górniczej 14.  Nieruchomość  posiada  Księgę  wieczystą KN1K/00043307/6.
Lokal   mieszkalny  nr 20 o  powierzchni  użytkowej 49,60 m2 położony  jest  na parterze budynku wielolokalowego  przy ulicy Górniczej 14, składa  się z 2 x  pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.  Do  lokalu  przynależy  piwnica  oznaczona  nr 030 o powierzchni 10,50 m2.
Budynek  wyposażony  jest  w  instalację  elektryczną,  wodno- kanalizacyjną  i  c.o  z  przyłączami  do sieci  miejskiej. W budynku  znajduje  się  27 lokali mieszkalnych  oznaczonych nr od 1 do 26, jednego lokalu transformatora oznaczonego nr 27 oraz pomieszczeń przynależnych piwnic. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, lokalu transformatora wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych piwnic wynosi  1442,0 m2 .

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa zatwierdzonym Uchwałą  Nr 325/2001 Rady  Miejskiej  w Kłodawie  z  dnia  27  grudnia  2001 r. /Dz.U.Woj. Wielkopolskiego  Nr 24 poz. 768 z dn. 18.02.2002 r./ działka  nr 1333/9  znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM – zabudowa  mieszkaniowa  jedno  i  wielorodzinna wraz  z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie  przeznaczenia   podstawowego./ Teren podlega rewitalizacji w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 177 ze zm.) na podstawie uchwały Nr XL/226/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2023. Teren nie jest objęty na rzecz Gminy prawem pierwokupu.

Działka jest wolna od obciążeń  hipotecznych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi 132 530 PLN  w  tym:
    • wartość  lokalu  mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynku wynosi: 130 340  zł +  VAT stawka  zw.
    • wartość   udziału   w   gruncie  /jako  przedmiotu  prawa własności/  wynosi:  2 190 zł +  VAT  stawka  zw.


I przetarg  ustny  nieograniczony  odbędzie  się  w  dniu  25 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie  Miasta i Gminy w Kłodawie sala  nr 19.

Przystępujący do przetargu  zobowiązani są wpłacić wadium  w wysokości  13 260  PLN  gotówką   na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w  Kłodawie  Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.
Uczestnicy  przetargu  winni  dokonać  wpłaty  wadium  w terminie  umożliwiającym przepływ wpłaty i  wykazanie  jej  przez Bank  na  koncie  Urzędu  Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż trzy dni  przed przetargiem (tj. 21.02.2022 r.)
Dowód  wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej   przed  otwarciem  przetargu. O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu  z   tym że   postąpienie   nie   może   wynosić   mniej   niż   1 % ceny   wywoławczej   z zaokrągleniem w  górę  do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 330 PLN. Przetarg  jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej  ceny wywoławczej.

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu  mieszkalnego. Wadium  ulega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od  zawarcia  umowy.
Pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  po  rozstrzygnięciu przetargu, jednak  nie  później niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odpowiednio: odwołania przetargu,  zamknięcia   przetargu,  unieważnienia  przetargu, zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.

Termin   podpisania   aktu   notarialnego  zostanie   określony najpóźniej  w  ciągu  21 dni  od  dnia
rozstrzygnięcia  przetargu.

Cena  nieruchomości  płatna  jest  nie  później, niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wyżej  opisana   nieruchomość   nie   jest  obciążona  żadnymi długami,  ograniczonymi  prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

Uczestnik  przetargu  lub  jego  pełnomocnik  zobowiązany  jest przedłożyć  Komisji Przetargowej najpóźniej  przed  rozpoczęciem przetargu  dowód  wpłaty  wadium,  dokument  stwierdzający tożsamość.

Oględziny  lokalu    odbędą  się  po  wcześniejszym uzgodnieniu   zainteresowanych  nabyciem  przedmiotowego lokalu  z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w  Kłodawie  pokój  nr  7.
Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w  pokoju  Nr  7  Urzędu Miasta  i  Gminy  w  Kłodawie, tel. 63 2730 622  wew. 125.

 

                                                                                                                Burmistrz Kłodawy

                                                                                                                /-/ Piotr Michalak