Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji „Zielona Kraina – Etap I” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie.

 

Kłodawa 8.06.2018 r.RZP 2220.3.2018ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji „Zielona Kraina – Etap I” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie.


1. Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie chodników i wjazdu, podbudowa pod nawierzchnię, montaż urządzeń odwadniających, zakup i montaż urządzeń (ławki, stojaki na rowery, brama wjazdowa).

Zakres robót oraz szacunkową ilość przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. Załączony przedmiar należy traktować jako przykładowy i może być modyfikowany przez oferenta. W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- wykonanie barier zabezpieczających

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 1.09.2018 r.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć

podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - RZP.2220.3.2018

Nie otwierać przed 20.06.2018 r. przed godz. 10:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy

/-/ Dorota Galus


Załączniki

D.00.00.00. Wymagania_ogólne (125.1kB)    
D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe (46.2kB)    
D.01.02.01.Karczowanie drzew (30.7kB)    
D.01.02.04.Rozbiórka elementow dróg (33.4kB)    
D.02.01.01.13 Roboty ziemne (39.8kB)    
D.02.01.01.13 Wykonanie wykopów (37.3kB)    
D.03.02.01.02.Wykonanie studzienek wpustowych fi_500 (44.9kB)    
D.03.03.01.Przykanaliki (45.2kB)    
D.04.01.01.11 Koryto pod nawierzchnie (52kB)    
D.04.06.01.01 Podbudowa betonowa (57.9kB)    
D.05.03.23.Nawierzchnia jezdni z bkb (56.8kB)    
D.07.01.01.Oznakowanie poziome (50.9kB)    
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe (44.9kB)    
D.08.01.01. Krawężniki betonowe (72.1kB)    
D.08.02.02 Chodniki z b.k.b (42.1kB)    
D.08.03.01. Obrzeża betonowe (55.3kB)    
D.08.05.01 ścieki (65.4kB)    
ETAP I Plan Sytuacyjny rys 1a (1.9MB)    
karta-techniczna-park-linowy-acrobat-17-AV9076-metal-standard (1MB)    
Plan Sytuacyjny projekt zagodpodarowania działki rys nr 1 (2MB)    
Pola standard do minigolfa 1-6 (229.5kB)    
Projekt zagospodarowania (390kB)    
Przedmiar robót ETAP I SP2 w Kłodawie (86.5kB)    
Przekroje normalne rys nr 3 (624.7kB)    
rzędne rys nr 2 (827.1kB)    
SST str.tytułowa Zielona kraina. (52.1kB)    
Szczegóły-Pole do gry w minigolfa rys nr 4 (1.2MB)    
Tabela elementów rozliczeniowych (64.3kB)    
Zielona Kraina Etap I (19.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2018-06-08 15:05:01
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2018-06-08 15:08:42
Ostatnia zmiana:2018-06-11 08:27:38
Ilość wyświetleń:284