Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o naborze na stanowisko mł. referenta

Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

MŁODSZY REFERENT

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie wyższe
2. staż pracy powyżej 6 m-cy w jednostkach samorządu terytorialnego
3. obywatelstwo polskie
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,  o rachunkowości,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  o podatku od towarów i usług
2. umiejętność obsługi komputera

 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. Koordynacja prac mających na celu działanie spójnej, zintegrowanej bazy danych finansowo- księgowych niezbędnych do zcentralizowanego rozliczania podatku VAT w Gminie.
2. Sporządzanie zbiorczego rejestru zakupów VAT i zbiorczego rejestru sprzedaży VAT na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne.
3. Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji  oraz korekt deklaracji  w zakresie rozliczania podatku VAT.
4. Ustalanie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT oraz sporządzanie stosownych dyspozycji zapłaty.
5. Współpraca i wsparcie merytoryczne referatów oraz jednostek w zakresie analizowania i kwalifikowania dokonanych przez jednostki zakupów i towarów pod kątem posiadania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego oraz analizowanie dokonanej sprzedaży pod kątem stosowania prawidłowych stawek opodatkowania lub zwolnień z podatku.
6. Opracowanie zasad ustalania “sposobu określenia proporcji” oraz coroczne jej obliczanie, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczania podatku VAT,  w tym przy sporządzaniu wniosków o indywidualną interpretację w zakresie podatku VAT.
8. Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie plików przekazanych przez jednostki.
9. Wystawianie faktur VAT i not księgowych.
10. Wprowadzenie procedur podzielonej płatności (split payment) w Gminie.
11. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych.
12. Ewidencja środków trwałych na kartach środka trwałego wg działów gospodarki.
13. Prowadzenie tabel umorzeniowych dla wszystkich środków trwałych.
14. Sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych.
15. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.


IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1. miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę,
2. praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, ma charakter biurowy,
3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

V. DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy
2. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
3. kserokopie dokumentów o posiadanym wykształceniu.
4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
5. podpisane  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. podpisana  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.


VI. DOKUMENTY DODATKOWE:
1. list motywacyjny.
2. CV
3. Kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego , osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 10 - sekretariat, I piętro, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO MŁ. REFERENTA” w terminie do dnia 21.06.2018 r., do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane .
 W Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, pokój nr 10 - sekretariat, I piętro, oraz na stronie BIP Urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl  można pobrać druk kwestionariusza osobowego oraz druk klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w BIP Urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie do dnia 29.06.2018 r.
Z osobami tymi Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu :
1. informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
2. posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,
3. posiadanej wiedzy z zakresu zadań określonych w pkt III.
O terminach rozmów kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.

 

Kłodawa, 11.06.2018 

                                                                                              pełniąca funkcję
                                                                                             Burmistrza Kłodawy

                                                                                              /-/  Dorota Galus

Załączniki

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (21.5kB)    
klazula zgody na przetwarzanie danych osobowych (17.7kB)    
kwestionariusz osobowy (42.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2018-06-11 13:43:34
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2018-06-11 13:50:26
Ostatnia zmiana:2018-06-11 13:50:34
Ilość wyświetleń:244