Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005  Nr 200 poz. 1651)  Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) https://klodawa.eboi.pl – „dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

·  Sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

Dokumenty tekstowe jako formaty RTF, PDF, DOC;

Dokumenty graficzne jako format JPEG;

Dokumenty skompresowane jako format ZIP pod warunkiem iż dokument skompresowany zawiera wyłącznie formaty dokumentów tekstowych i graficznych powyżej wymienione.

·  Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).

·  Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

·  Wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.