Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I SPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA W 2013 ROKU

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Kłodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa.

 

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do

realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, a w szczególności propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienia poziomu sportu w gminie.

 

II. Opis zadania:

 

 1. 1.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych na jego realizację :

 

„Propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, ich udział w rozgrywkach i zawodach sportowych, a także organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Kłodawa”.

 

         Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi:

         47.500 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy pięćset).

  

     2. Termin realizacji zadania:

      

         Realizacja zadania może nastąpić w terminie od podpisania umowy do

         dnia 31 grudnia 2013 r.

      

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

     O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej.

    

IV. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę.

 1. 1.Prowadzić działalność statutową na terenie gminy Kłodawa.
 2. 2.Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz gminy Kłodawa.
 3. 3.Posiadać własne konto bankowe.

 

V.  Wymagane dokumenty:

 1. 1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załąnr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
 2. 2.Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis z rejestru ( np. Krajowego Rejestru Sądowego )-ważny 3  

   miesiące od daty wystawienia,

               b/ sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem

                   działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku

                   publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej

                   działalności- za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

               c/ ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie

                   finansowe lub w przypadku krótszej działalności za okres tej

                  działalności(bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,

                   informacje dodatkowe) ,

               d/ kopię statutu organizacji podpisanego przez osoby reprezentujące

                   organizację,

                e/ oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu

                   państwa oraz gminy Kłodawa,

               f/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem

                   zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania- w przypadku

                   wskazania partnera w pkt V.1 oferty.

 1. 3.W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.

           Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

 

VI   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

     Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. 1.Terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji. Oferta złożona po wskazanym terminie lub taka , która wpłynie pocztą po upływie terminu, nie będzie objęta procedurą konkursową,
 2. 2.Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna z brakami w wymaganym zestawie dokumentów lub np. z nieaktualnymi dokumentami, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z KRS.

 

 1. 1.Zgodność zadania z założoną grupą adresatów określonych w ogłoszeniu.
  1. 2.Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu..
  2. 3.Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta.
  3. 4.Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  4. 5.Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie.
  5. 6.Udział środków finansowanych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
  6. 7.Uwzględnienie wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.
   1. 8.Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zdań o podobnym charakterze oraz dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Gminą Kłodawa.

 

   VII. Zasady przyznawania dotacji.

1.   Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub

           przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji

           może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot

           zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu

           realizacji zadania.

   3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru,

       kompletne i złożone w terminie.

     4. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na

           dofinansowanie zadań.    

     5. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

-   działalność polityczną,

-   działalność gospodarczą

-   remonty budynków,

-   zadania inwestycyjne,

- zakup gruntów,

     6. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia

         wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych

         otrzymanych na realizację zadania.

     7. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

     8. Burmistrz Kłodawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie

         przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

- rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

- zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające

wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

VIII.    Termin i tryb wyboru oferty.

1.  Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona , powołana zarządzeniem Burmistrza Kłodawy komisja.

3.   Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kłodawy, po zapoznaniu się z opinią Komisji w terminie do 21 dni po upływie terminu składania ofert.

4.   Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 

IX. Warunki realizacji zadania publicznego.

       1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy .

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:      

       - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku

         przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

       - sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania

3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną

umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania, należy w ofercie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu , w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania

zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie   wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

X.   Miejsce i termin składania ofert.

1.  Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zada (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25) do dnia:

11 kwietnia 2013r. do godz. 15:00.

2.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub za pośrednictwem poczty.

3.   Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu” oraz „nazwa zadania określonego w konkursie” z dopiskiem „nie otwierać”.

4.   Nie będą rozpatrywane oferty

-   nadesłane droga elektroniczną,

-   złożone po podanym wyżej terminie (również te, które wpłyną pocztą po terminie (decyduje data wpływu oferty do UMiG w Kłodawie).

  

XI.  Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 przeznaczona była kwota 40 000 zł.

 

                                                                                          Burmistrz Kłodawy

                                                                                       /-/Robert Olejniczak

Kłodawa, 18.03.2013r.

Załączniki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KŁODAWA W 2013 ROKU (207.3kB)    
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku (156.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-03-19 14:57:46
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-03-19 14:59:15
Ostatnia zmiana:2013-04-24 13:33:59
Ilość wyświetleń:1515