Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej zwana dalej
„Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

  • Ustaw o prawie oświatowym, systemie oświaty,
  • Karty Nauczyciela, 
  • Statutu szkoły.

Szkoła jest jednostką budżetową. Wydatki placówki są pokrywane z budżetu gminy
Kłodawa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Kłodawa.

Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.

 

Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej wynosi 8 lat i przebiega w trzech etapach kształcenia:

1) roczne przygotowanie przedszkolne
2) I etap edukacyjny oddziały I-III
3) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII