BURMISTRZ KŁODAWY

OGŁASZA

 

na dzień 27 maja 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kłodawie przy ul. Wiśniowej, dla których w Sądzie Rejonowym jest urządzona księga wieczysta Nr KN1K/00053351/2, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

1. dz. Nr 1635 o pow. 0,1284 ha cena wywoławcza netto - 41 800,00 PLN

Wadium – 2 500,00 PLN

  

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia własności nieruchomości.

Nieruchomość położona na obrzeżu śródmiejskiej strefy miasta Kłodawa, w rejonie ulicy 1000-lecia na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się nowo wydzielone niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W pobliżu usytuowana jest zabudowa mieszkaniowo wielorodzinna, zabudowa handlowo-usługowa, zabudowa garażowa, ogródki działkowe oraz szkoła. Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Działka uzbrojona jest w sieć: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Nieruchomość posiada dostęp do nowo wydzielonych dróg o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada kształt dość regularny. Ukształtowanie terenu jest poziome.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego).

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w przeniesieniu ich prawa własności.

Uczestnicy przetargu winni wnieść wadium na rachunek bankowy w terminie umożliwiającym wykazanie go na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nr – 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy tj. do dnia 24 maja 2021r.

Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium będzie zwrócone w ciągu trzech dni od jego zakończenia, natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena ustalona w przetargu podlega zapłacie na konto Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium ulega przepadkowi. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Nabywcy ponoszą koszty umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

 II przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 3 marca 2021 roku z wynikiem negatywnym.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.  

Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu 

Ogłoszenie o przetargu znajduję się na stronie internetowej urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie i na terenie miasta Kłodawa. 

Dodatkowych informacji o powyższych przetargach udziela się w pokoju nr 18 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie lub telefonicznie pod nr 63 27 30 622 wew.117

 

 

BURMISTRZ KŁODAWY

/-/ Piotr Michalak