Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie wyższe- preferowane w zakresie zarządzania, ekonomii i prawa,
2. doświadczenie zawodowe minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem zespołem,
3. obywatelstwo polskie,
4. znajomość:
  - ustawy o finansach publicznych,
  - przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
5. umiejętności menadżerskie,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
9. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku,
2. umiejętność planowania, analizowania i racjonalizacji wydatków,
3. predyspozycje osobowościowe:
    a) komunikatywność,
    b) sumienność i dokładność,
    c) odpowiedzialność,
    d) umiejętność strategicznego myślenia,
    e) kreatywność,
    f) umiejętność pracy w zespole,
    g) skuteczność działania,
4. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie,
2. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie,
3. organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek obsługiwanych,
4. współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie,
5. przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej jednostki,
6. wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki,
7. reprezentowanie Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie na zewnątrz,
8. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1. miejsce pracy znajduje się w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie  w miejscowości Rysiny Kolonia 37,  w gminie  Kłodawa,  przy  wejściu  do  budynku  oraz  wewnątrz  budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę,
2. praca wymaga kontaktu z obsługiwanymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w tym wyjazdów do obsługiwanych jednostek,
3. praca   o   charakterze   biurowym,   będzie  wykonywana   w   pełnym   wymiarze  czasu   pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
4. brak uciążliwości i szkodliwych warunków pracy.
   
V. DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
1.  wypełniony  kwestionariusz  osobowy  (do  pobrania   na   stronie  www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
2.  list motywacyjny,
3.  curriculum vitae,
4.  kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
5. kserokopie i odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6. oświadczenie   kandydata   dotyczące   posiadania  pełnej  zdolności  do  czynności   prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
7. oświadczenie  kandydata  o  niekaralności  za  przestępstwa   lub  przestępstwa  skarbowe popełnione  umyślnie (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl) lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
8. oświadczenie   kandydata   o   posiadaniu    nieposzlakowanej  opinii   (do  pobrania  na  stronie internetowej   www.bip.klodawa.wlkp.pl   lub   w   Urzędzie   Miasta   i   Gminy   w   Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
9. podpisana  klauzula  o  ochronie  danych  osobowych    (do  pobrania  na  stronie  internetowej  www.bip.klodawa.wlkp.pl   lub  w   Urzędzie   Miasta  i  Gminy   w  Kłodawie,  ul. Dąbska 17, pok. nr 5),   potwierdzająca   zapoznanie  się   kandydata   z   przepisami   o   ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)  i wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych osobowych  w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.),
10. oświadczenie  kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5).

VI. DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. kserokopie   zaświadczeń   ukończonych   kursów,   szkoleń  i   dodatkowych   kwalifikacji,
 2. inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,  a  także  dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 10 – sekretariat, I piętro w godzinach pracy Urzędu, lub pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 01.07.2022 r., do godz. 15.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie). Dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Kłodawy.
2. Postępowanie rekrutacyjne polega na:
a) analizie dokumentów,
b) poinformowaniu telefonicznym kandydatów, którzy spełnią wymogi formalne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
c) rozmowie kwalifikacyjnej,
d) sporządzeniu protokołu z naboru,
e) podaniu wyników naboru do publicznej wiadomości.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w BIP Urzędu  www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie                 

Kłodawa, dnia 20 czerwca 2022 r.    

                                                                                                                   Burmistrz Kłodawy
                                                
                                                                                                                   /-/ Piotr Michalak