Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor
w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie wyższe,
2. obywatelstwo polskie,
3. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką na stanowisku, a w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o drogach publicznych,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęciepasa drogowego,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych,obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelowym,
- przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. obsługa komputera i urządzeń biurowych,
2. komunikatywność,
3. sumienność, dokładność i odpowiedzialność,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. prawo jazdy kat. B

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
- projektowania dróg i ulic,
- budowy, modernizacji i ochrony dróg oraz sprawowanie nadzoru w zakresie realizowanych  inwestycji i remontów dróg,
- określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
- prowadzenie ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych,
- umieszczanie tablic z nazwami ulic i placów,
- organizacja akcji zimowego utrzymania dróg oraz nadzór nad jej realizacją.
2. Sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zajmowanego stanowiska.
3. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 
IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1. miejsce  pracy  znajduje się  w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Kłodawie,  przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę,
2. praca   wymaga   kontaktu   z   komórkami   organizacyjnymi   Urzędu,   ma  charakter  biurowy,
3. praca   w   pełnym   wymiarze    czasu    pracy   z   wykorzystaniem    sprzętu    komputerowego. Wskaźnik  zatrudnienia   osób  niepełnosprawnych  w   rozumieniu   przepisów   o   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

V. DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
1.  wypełniony  kwestionariusz  osobowy  (do  pobrania   na   stronie  www.bip.klodawa.wlkp.pl  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
2.  list motywacyjny,
3.  curriculum vitae,
4.  kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
5. kserokopie i odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6. oświadczenie   kandydata   dotyczące   posiadania  pełnej  zdolności  do  czynności   prawnych i  korzystania z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa  lub przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
8. oświadczenie   kandydata   o   posiadaniu    nieposzlakowanej  opinii   (do  pobrania  na  stronie internetowej   www.bip.klodawa.wlkp.pl   lub   w   Urzędzie   Miasta   i   Gminy   w   Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5),
9. podpisana  klauzula  o  ochronie  danych  osobowych    (do  pobrania  na  stronie  internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl   lub  w   Urzędzie   Miasta  i  Gminy   w  Kłodawie,  ul. Dąbska 17,  pok. nr 5),   potwierdzająca   zapoznanie  się   kandydata   z   przepisami   o   ochronie   danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)  i wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie   danych osobowych w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.),
10. oświadczenie  kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (do pobrania na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, pok. nr 5).

VI. DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. kserokopie   zaświadczeń   ukończonych   kursów,   szkoleń   i   dodatkowych   kwalifikacji,
 2. inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,  a  także  dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 10 – sekretariat, I piętro w godzinach pracy Urzędu, lub pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 04.07.2022 r. do godz. 15.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie). Dokumenty przesłane drogą elektroniczną oraz dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Rekrutacje przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Kłodawy.
2. Postępowanie rekrutacyjne polega na:
a) analizie dokumentów,
b) poinformowaniu telefonicznym kandydatów, którzy spełnią wymogi formalne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
c) rozmowie kwalifikacyjnej,
d) sporządzeniu protokołu z naboru
e) podaniu wyników naboru do publicznej wiadomości.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone w BIP Urzędu  www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Kłodawa, dnia 23 czerwca 2022 r.    

                                 Burmistrz Kłodawy

                                  /-/ Piotr Michalak