Rada Miejska w Kłodawie
Radni-Sesja

Protokół nr VII/2019

VII Sesja w dniu 28 marca 2019
Obrady rozpoczęto 28 marca 2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 14:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Zaproszeni goście:Poseł RP Leszek Galemba

Obecni:

1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu VI sesji.

4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

5.Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2018r.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2018r.

7.Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gminy Kłodawa za 2018r.

8.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2018r.

9.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie za 2018r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki nr 40/1 i 40/2)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działki nr 1102/3,1102/7,1102/11.1102/14,1102/16)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.( działki nr 245/2,246/1)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa w latach 2019-2029.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,Przewodniczącego Rady i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komisji Rady.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kłodawa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej

w Kłodawie.(działki 1101/7)

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Kłodawie.( działka nr 1347/4)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019.

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/98/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Kłodawa do działania w Stowarzyszeniu.

24.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,podatku leśnego

i podatku od nieruchomości w drodze inkasa,określenia inkasentów,wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów.

25.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Kłodawa do Spółdzielni Socjalnej”Solniczka”.

26.Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lutego 2019r. nt.”Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2018r.Kontrola wydatków związanych z wypłaceniem odszkodowania dla wykonawcy modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz zasądzonych kosztów komorniczych.

27.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

28.Interpelacje i wnioski radnych.

29.Wolne wnioski.

30.Zamknięcie obrad sesji.


Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

3. Przyjęcie protokołu VI sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół obrad V sesji został wyłożony do wglądu radnych w celu zapoznania się z jego treścią. Przyjęcie protokołu odbędzie się w pkt. 27 porządku obrad tj."Interpelacje i wnioski radnych".

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak
- Grzegorz Siwiński
- Piotr Michalak
- Krystyna Kacprzak


Pan Piotr Michalak - Burmistrz Kłodawy poinformował,iż po 37 latach Gmina Kłodawa znów stała się
właścicielem budynku Ratusza .Podziękował za pomoc okazaną przez Posła RP Pana Leszka
Galembę przy staraniach o przejęcie budynku.

Radny Grzegorz Siwiński - zwrócił się do radnej powiatu o informację nt. dyrektora szpitala w Kole.
Pani Ewa Ochędalska - radna rady powiatu wyjaśniła,iż dotychczasowy dyrektor szpitala złożył rezygnację z pełnienia funkcji.

Radna Krystyna Kacprzak odniosła się do informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrza w sprawie złożonych trzech wniosków o dofinansowanie w 2019 roku projektów zadań inwestycyjnych w sołectwach Tarnówka,Krzykosy i Słupeczka. Radna zwróciła się
o informacje kto typował wymienione sołectwa do konkursu.

Burmistrz wyjaśnił,iż w poprzednim roku nie zostały wykorzystane środki z uwagi na kłopoty z wyłonieniem wykonawcy i środki zwrócono do Marszałka.
W związku z tym zostały ponowione w roku bieżącym wnioski na wymienione sołectwa.

5. Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2018r.

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2018r.


Pani Alina Kruszka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie podziękowała za przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2018r.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2018r..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

7. Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gminy Kłodawa za 2018r.

Głosowano w sprawie:
Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie gminy Kłodawa za 2018r..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2018r.

Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2018r..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

9. Informacja ostanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie za 2018r.

Głosowano w sprawie:
Informacja ostanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie za 2018r..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa- Uchwała Nr VII/55/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Hamiga

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie – Uchwała Nr VII/56/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Hamiga
- Paweł Witkowski


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie – Uchwała Nr VII/57/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Hamiga
- Piotr Michalak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa -Uchwała VII/58/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa w latach 2019-2029 – Uchwała VII/59/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa w latach 2019-2029..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,Przewodniczącego Rady i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie – Uchwała VII/60/2019


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,Przewodniczącego Rady i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komisji Rady – Uchwała VII/61/2019

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komisji Rady..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kłodawa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia –

Uchwała VII/62/2019


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kłodawa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie – Uchwała VII/63/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Kłodawie – Uchwała VII/64/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Hamiga

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Kłodawie.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r- Uchwała VII/65/2019

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019 – Uchwała VII/66/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak
- Paweł Witkowski


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019..

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/98/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2015r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała VII/67/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak
- Anna Michalak
- Paweł Witkowski

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/98/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2015r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz częściowych zwolnieniach z opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymujący: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
wstrzymujący (1)
Anna Michalak
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński


23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Kłodawa do działania w Stowarzyszeniu – Uchwała VII/68/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Michalak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Kłodawa do działania w Stowarzyszeniu..
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

24. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów,wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. (punkt zdjęto z porządku obrad)

25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Kłodawa do Spółdzielni Socjalnej"Solniczka"- Uchwała VII/69/2019

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Hamiga (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Kłodawa do Spółdzielni Socjalnej"Solniczka".

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński

26. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lutego 2019r. nt. Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2018r.Kontrola wydatków związanych z wypłaceniem odszkodowania dla wykonawcy modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz zasądzonych kosztów komorniczych.

W dyskusji wzięli udział:
- Adam Chmiel
- Anna Michalak

27. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

28. Interpelacje i wnioski radnych.

a) Przyjęcie protokołu VI sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu VI sesji..

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymujący: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (13)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (2)
Janusz Łopaciński, Paweł Witkowski

29. Wolne wnioski.

Radna Anna Michalak zwróciła si ę do przewodniczącego Rady, aby do kolejnych materiałów sesyjnych dołączać protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną.

Radna Barbara Frątczak złożyła wnioski w sprawie budowy dróg w miejscowości Cząstków.
Złożone wnioski stanowią załączniki do protokołu.

Radna Krystyna Kacprzak złożyła wniosek w sprawie wybudowania parkingu przy ul. Zawodniej.
Złożony wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz wyjaśnił,iż wnioski do budżetu składa się do 15 września danego roku kalendarzowego.
W pierwszej kolejności powinny być realizowane te drogi na które są przygotowane dokumenty.

W dyskusji wzięli udział:
- Grzegorz Siwiński
- Anna Michalak
- Adam Chmiel
- Krzysztof Krusiński (Ad Vocem)
- Krystyna Kacprzak
- Barbara Frątczak
- Ryszard Szubert zgłosił wniosek w sprawie sprawdzenia stanu technicznego pomnika znajdującego się na Placu Wolności. Zdaniem radnego pomnik jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem.
- Piotr Michalak (Ad Vocem)
- Piotr Michalak (Ad Vocem)
- Anna Michalak
- Adam Chmiel (Ad Vocem)
- Ryszard Szubert
- Adam Chmiel
- Aneta Zielińska

30. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady wypowiadając słowa: "Zamykam obrady VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie"

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie

Krzysztof Krusiński

 


Przygotował(a): Krystyna Rzetelska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl