Rada Miejska w Kłodawie
Radni-Sesja

Protokół nr VIII/2019

VIII Sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, które odbyły się w dniu 25 kwietnia 2019r.
Obrady rozpoczęto 25 kwietnia 2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 12:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. Listy obecności:radnych,zaproszonych gości i sołtysów stanowią załączniki od nr 1-4.

Obecni radni:

1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński.

2. Ustalenie porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad VII sesji?”.Wobec braku uwag do porządku obrad,Przewodniczący przedstawił porządek VIII sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu VII sesji.
4. Informacja o pracy radnych Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/45/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im.Gen.Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
9. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej.11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska


3. Przyjęcie protokołu VII sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż protokół VII sesji został przedłożony państwu radnym do wglądu. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do protokołu obrad VII sesji?”Wobec braku uwag do protokołu przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu VII sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

W dyskusji wzięli udział:

- Grzegorz Siwiński zwrócił się o informacje na jakim etapie jest złożony wniosek przez sołectwo Górki na otwartą strefę aktywności.

5. Informacja o pracy radnych Rady Powiatu.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Barański – radny Rady Powiatu poinformował,iż odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa nt. wniosków złożonych przez radnych Rady Powiatu w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta Kłodawy.

Złożone wnioski dotyczyły:

- założenia barierki przy ul. Przedeckiej na łuku,

- zastawiania wjazdu do posesji gdzie zamieszkuje osoba niepełnosprawna,

- rozjazdu i parkowania przy sklepie „Kornik”,

- ul. Kościelnej – parkowania pojazdów na chodniku i zamontowanie słupków

Ponadto radny poinformował o trudnej sytuacji finansowej szpitala w Kole oraz sytuacji ośrodka zdrowia w Lubońku.

- Piotr Michalak – Burmistrz wyjaśnił,iż nie było sygnałów ze strony mieszkańców ani od sołtysów w tym temacie. Poinformował,iż została zaakceptowana koncepcja przebudowy ul. Włocławskiej od ul. Grzegorza z Sambora do skrzyżowania w kierunku Głogowej).

- Paweł Witkowski radny dodał, iż poprzedni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole informował,że pacjentów przybyło skąd więc informacja o braku rentowności ośrodka zdrowia w Lubońku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie przedstawił uzupełnienie do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018 rok.
Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska


7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2018 – Uchwała VIII/70/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2018..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/45/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen.Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej – Uchwała VIII/71/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/45/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen.Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku- Uchwała VIII/72/2019

W dyskusji wzięli udział:

- Grzegorz Siwiński nadmienił,iż dobrze że szkoła pozostanie w 2 budynkach.

- Anna Michalak poinformowała,że będzie głosować przeciw, gdyż od początku reorganizacji szkół pod uwagę brała statystykę. Przeprowadzona reforma powinna służyć na lata a nie na rok. Część uczniów mogłaby być dowożona do szkół kłodawskich.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
PRZECIW (1)
Anna Michalak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystyna Kacprzak
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska

Pan Sylwester Jóźwiak podziękował władzom gminy ,radnym za zajęcie się problemem organizacji warunków szkoły w Bierzwiennej.

10. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2018r.
Głosowano w sprawie:
Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie gminy Kłodawa za 2018r..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej- Uchwała VIII/73/2019

W dyskusji wzięli udział:

- Piotr Michalak - poinformował,iż zmiana uchwały podyktowana jest bardzo szczegółowa kontrola odpadów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa przy Zarządzie Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Rygory ,które wprowadza nowa ustawa będą obowiązywały od 1 września br. W związku z powyższym zmieniono godziny pracy PSZOK-u, aby usprawnić lepsze działanie.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski
NIEOBECNI (1)
Aneta Zielińska

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami – Uchwała VIII/74/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska.


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa – Uchwała VIII/75/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości – Uchwała VIII/76/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 – Uchwała VIII/77/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 – Uchwała VIII/78/2019
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska.

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował,iż na VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 28 marca 2019r zostały zgłoszone 3 wnioski. Dwa wnioski dotyczyły budowy dróg w miejscowości Cząstków natomiast jeden wniosek budowy parkingu przy ul. Zawodniej. Z treścią odpowiedzi na wnioski radni zostali zapoznani na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 23 kwietnia 2019r.

18. Interpelacje i wnioski radnych.

Radna Barbara Wiśniewska – zgłosiła wniosek w sprawie złego stanu technicznego podwórka przy budynku komunalnym przy ul. Szkolnej.
Grzegorz Siwiński – zgłosił wniosek w sprawie przedstawienia kosztów funkcjonowania świetlicy w Pomarzanach.

19. Wolne wnioski.
Przewodniczący komisji stałych przedstawili informacje nt. działalności komisji stałych rady w miesiącu kwietniu.

Radny Ryszard Szubert – poinformował,iż została opracowana ekspertyza techniczna pomnika przy ul. Plac Wolności. Według wykonanej ekspertyzy stan techniczny pomnika jest zły.

Burmistrz wyjaśnił,iż na wniosek radnego Ryszarda Szuberta została sporządzona opinia techniczna pomnika znajdującego się przy Placu Wolności. Być może pomnik nie stanowi na ten czas zagrożenia jednak jeśli nie będzie remontu może powstać problem zawalenia się. Przy okazji budżetu obywatelskiego w poprzedniej kadencji był prowadzony sondaż wśród mieszkańców na ile jest wiarygodny. Zaproponował do tematu wrócić na posiedzeniach komisji w miesiącu maju.

Radny Paweł Witkowski – dodał,że gmina nie otrzymała środków na rewitalizacje i należy szukać środków z zewnątrz.

Pan Piotr Szurgociński – przewodniczący Rady Osiedla nr 1 w Kłodawie nadmienił,iż złożył wniosek do budżetu obywatelskiego w poprzedniej kadencji w sprawie odnowy Placu Wolności.

Środki w wysokości około 400 tys. złotych zostały przeznaczone na Park Górnika , gdzie niewiele zostało zrobione. Za wymienioną kwotę odnowiony byłby cały Plac Wolności.

20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady wypowiadając słowa:”Zamykam obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

 


Przygotowała: Krystyna Rzetelska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl