Rada Miejska w Kłodawie
Radni-Sesja

Protokół nr IX/2019

IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, które odbyły się w dniu 30 maja 2019 r. Obrady rozpoczęto 30 maja 2019 o godz. 10:30, a zakończono o godz. 13:16 tego samego dnia.
Listy obecności:radnych,sołtysów,zaproszonych gości stanowią załączniki od 1 do nr 4.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Adam Chmiel
2. Marzanna Chuchro
3. Barbara Frątczak
4. Ryszard Frątczak
5. Edyta Główczyńska
6. Krystyna Kacprzak
7. Katarzyna Kalinowska
8. Krzysztof Krusiński
9. Janusz Łopaciński
10. Anna Michalak
11. Grzegorz Siwiński
12. Ryszard Szubert
13. Barbara Wiśniewska
14. Paweł Witkowski
15. Aneta Zielińska

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński.

2. Ustalenie porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady poinformował,że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Do porządku obrad sesji zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt tj.”Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043”. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem -”Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad IX sesji?Wobec braku uwag do porządku obrad,Przewodniczący przedstawił porządek IX sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

5. Informacja o pracy radnych Rady Powiatu.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2018r.

7. Informacja nt. współpracy międzynarodowej gminy Kłodawa z delegacjami zagranicznymi.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi
w roku 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie wsi Kęcerzyn gm.Kłodawa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych
w Kłodawie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku
w drodze bezprzetargowej.

13. Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli:dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa.

21. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 kwietnia 2019r nt."Kontrola wydatków związanych z budową ul. Kościelnej i Traktorowej oraz parkingu przy kościele.

22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

23. Interpelacje i wnioski radnych.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
3. Przyjęcie protokołu VIII sesji
Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół VIII sesji został przedłożony państwu radnym do wglądu. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do porządku obrad VIII sesji?”.Wobec braku uwag do protokołu przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu VIII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5. Informacja o pracy radnych Rady Powiatu
Pani Ewa Ochędalska – radna Rady Powiatu poinformowała,iż w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu wizytował placówki oświatowe na terenie powiatu. Placówka znajdująca się na terenie naszej gminy została wysoko oceniona. Dodała również,że w biurze rady złożyła materiały dotyczące pracy poprzedniego Dyrektora szpitala w Kole oraz o stanie zadłużenia wymienionej placówki.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2018r.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2018r radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do sprawozdania?”.Wobec braku uwag do sprawozdania przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2018r.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

7.Informacja nt. współpracy międzynarodowej gminy Kłodawa z delegacjami zagranicznymi.
Przewodniczący Rady poinformował,iż informacje nt. współpracy międzynarodowej gminy Kłodawa
z delegacjami zagranicznym otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Zwrócił się do radnych
z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do informacji?”.Wobec braku uwag do informacji przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
Przewodniczący Rady poinformował,iż sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do informacji?”.Wobec braku uwag do informacji przewodniczący Rady poddał informację pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem
o sesji. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?.Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/79/2019r stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie wsi Kęcerzyn gm. Kłodawa
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kęcerzyn gm. Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?.Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kęcerzyn gm. Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/80/2019r stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Michalak – Burmistrz Kłodawy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?.Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/81/2019r stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku
w drodze bezprzetargowej
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Michalak -Burmistrz Kłodawy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/82/2019r stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

13. Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Frątczak przedstawiła stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie
w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.

Głosowano w sprawie:
Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Stanowisko Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie petycji o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawiła
pani Katarzyna Hamiga -Zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/83/2019r stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli:dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli:dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawiła
pani Katarzyna Hamiga -Zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli:dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/84/2019r stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa
Samorządem Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawiła
pani Katarzyna Hamiga -Zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały ,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz
Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/85/2019r stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa
a Powiatem Kolskim.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Michalak-Burmistrz Kłodawy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/86/2019r stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. W dniu sesji radni otrzymali II projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawił pan Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/87/2019r stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 otrzymali radni wraz
z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawił pan Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/88/2019r stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa.
Przewodniczący Rady poinformował,iż projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały przedstawił pan Grzegorz Dzięgielewski – Skarbnik gminy.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem - „Czy ktoś z państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały?Wobec braku uwag do projektu uchwały,przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Uchwała IX/89/2019r stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

21. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 kwietnia 2019r nt."Kontrola wydatków związanych z budową ul. Kościelnej i Traktorowej oraz parkingu przy kościele
Głosowano w sprawie:
Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 kwietnia 2019r nt."Kontrola wydatków związanych z budową ul. Kościelnej
i Traktorowej oraz parkingu przy kościele.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodniczący Rady poinformował,iż na ostatniej sesji Rad Miejskiej w Kłodawie w dniu 25 kwietnia 2019r radni zgłosili wnioski:
- w sprawie złego stanu technicznego podwórka przy budynku komunalnym przy ul. Szkolnej,
- w sprawie przedstawienia kosztów funkcjonowania świetlicy w Pomarzanach.
Odpowiedzi na wnioski zostały przekazane wnioskującym radnym.


W dyskusji wzięli udział:
- Paweł Witkowski – poinformował,iż otrzymał uzupełnienie do sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury. Radny zwrócił uwagę na wysokie koszty związane z utrzymaniem zespołu „Gama”.
Z posiadanych informacji wie ,że oprócz dotacji z budżetu gminy rodzice również finansują zespół.
Porównując dotacje na Klub Sportowy i zespół „Gama” stwierdził,że koszty na zespół „Gama” są o wiele wyższe.

23. Interpelacje i wnioski radnych
W dyskusji wzięli udział:
- Aneta Zielińska – podziękowała za uporządkowanie terenu przy bloku Wł. Kapicy 4 , prosiła
o wyrównanie dodatkowo tego terenu.
- Piotr Michalak – Burmistrz nadmienił,iż na poprzednim spotkaniu rady były prowadzone rozmowy nt. uporządkowania na terenie osiedla pojemników na odpady.
- Paweł Witkowski – poparł temat uporządkowania koszy na odpady, ale zgłosił że jego zdaniem przy ul. T. Kościuszki jest zbyt duża ilość koszy. Kolejny temat poruszonym przez radnego dotyczył
dużego zużycia wody w bieżącym kwartale w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Zdaniem radnego zużycie wody w tym kwartale można porównać z zużyciem wody w ciągu roku.
Ponadto radny odniósł się do poidełek ustawionych w szkole. Zwrócił uwagę,że w dni wolne poidełka są nieużywane i woda w nich jest zastała. Należałoby sprawdzić przydatność tej wody do spożycia.
Pani Dorota Sylwestrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie wyjaśniła,że duże zużycie wody wyniknęło z awarii centralnego ogrzewania.

Pani Anna Łuc – p.o Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie potwierdziła,że była awaria centralnego ogrzewania i stąd też duże zużycie wody. Odnośnie ustawionych poidełek wyjaśniła,że dyrektorzy szkół są zobowiązani zabezpieczyć dzieciom wodę. Pomimo tego,że wykonuje się różne instalacje , to jest wymóg , aby woda przepłynęła 10-krotnie przez rury w przypadku zastojów wody w instacji.

24. Wolne wnioski
W dyskusji wzięli udział:
- Aneta Zielińska – na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej prowadzona była dyskusja nt. wymiany kontenerów przy ul.J.Grzymskiego. Zwróciła uwagę,aby firma opróżniająca kontenery
ustawiała je po opróżnieniu logicznie.
- Anna Michalak – dodała ,że dobrze byłoby aby firma sprzątała również w wiacie.
- Piotr Michalak – Burmistrz poinformowała,ze zwróci się do Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na ustawienie kontenerów na terenie spółdzielni.

- Ryszard Szubert – poddał pod rozwagę ,aby przeprowadzić akcje uświadamiająca dla właścicieli psów, aby sprzątali po swoich zwierzętach. Być może ustawienie specjalnych pojemników rozwiązałoby problem.
Piotr Szurgociński – przewodniczący Rady Osiedla nr 1 zwrócił się do radnej Rady Powiatu o wsparcie
i uporządkowanie Placu Wolności. Stan nawierzchni ulic i chodników jest w bardzo złym stanie oraz
chodniki zarośnięte chwastami.
Pani Ewa Ochędalska – radna Rady Powiatu poinformowała,iż od wielu kadencji inwestycje drogowe
i chodniki są budowane wspólnie z samorządem. Zgłoszony temat jest wspólnym tematem dla Rady Miejskiej w Kłodawie i Rady Powiatu w Kole.
- Aneta Zielińska – radna zwróciła się o informacje czy zostały podjęte działania odnośnie pomnika przy ul. Plac Wolności. Zaproponowała , aby przenieść ławki z parku przy ul.Poznańskiej, które są brudzone przez ptaki w inne miejsce.

25. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął obrady wypowiadając słowa:”Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński

 


Przygotowała: Krystyna Rzetelska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl