Podstawa prawna:

1.       Dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz.U. z 1998 r. Nr 25, poz. 130/

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału i wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

2.       Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

3.       Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.

4.       Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów:     

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

Termin odpowiedzi:

1.       Wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisów szczególnych – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

2.       Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – do 30 dni od daty złożenia projektu podziału nieruchomości, sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

1.       Zażalenie od postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 7 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy.

2.       Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy.

 

Uwagi:

1.       Wstępny projekt podziału powinien zawierać:

-          opis i położenie nieruchomości,

-          granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,

-          oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

-          granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,

-          linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

2.       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia