UCHWAŁA NR XXXIX/268/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 w Kłodawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 7 oraz 35, ust.1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Rada Miejska uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

Osiedle nr 2 w Kłodawie, zwane dalej Osiedlem, jest lokalną wspólnotą samorządową osób
zamieszkałych na terytorium Osiedla, obejmującym obszar od południowych granic administracyjnych
Miasta Kłodawa do drogi krajowej nr 92.
§ 2.
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Kłodawa, działającą samodzielnie w ramach nadanych mu
uprawnień.
2. Osiedle nie posiada osobowości prawnej. W czynnościach wykraczających poza nadane uprawnienia
zastępowane jest przez właściwe organy Gminy Kłodawa.
3. Samodzielność działania Osiedla w ramach nadanych mu uprawnień pozostaje pod ochroną Rady
Miejskiej w Kłodawie.
4. Nadzór nad Osiedlem sprawuje Burmistrz Kłodawy z zastrzeżeniem § 14 ust.3, § 22 ust. 2 i 4.
§ 3.
Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )
3) Statutu Gminy Kłodawa,
4) niniejszego Statutu.
§ 4.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie– należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kłodawie;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kłodawy,
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.
Rozdział 2.
Struktura organizacyjna
§ 5.
Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.
§ 6.
Ogólne Zebranie Mieszkańców tworzą pełnoletni mieszkańcy Osiedla, posiadający czynne i bierne
prawa wyborcze do Rady Gminy.
§ 7.
Ogólne Zebranie Mieszkańców jest organem stanowiącym /uchwałodawczym/ Osiedla.
§ 8.
1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla.
2. Zarząd Osiedla składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący Zarządu Osiedla.
§ 9.
1. Zarząd Osiedla wybierany jest przez Ogólne Zebranie Mieszkańców na czas trwania kadencji.
2. Zarząd Osiedla po upływie kadencji działa do dnia wyboru nowego Zarządu, który winien być
dokonany najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.
§ 10.
1. Wybory do Zarządu Osiedla są przeprowadzane podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców /zebrania
wyborczego/.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają mieszkańcy Osiedla, o których mowa w § 6.
3. Do ważności zebrania wyborczego wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/20
uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie zebrania nie wzięła udziału wymagana
liczba mieszkańców Osiedla, wyznacza się drugi termin zebrania wyborczego nie wcześniej niż po upływie
15 minut od pierwszego terminu. Uchwały i rozstrzygnięcia podjęte w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę uprawnionych.
§ 11.
1. Zebranie wyborcze zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz w drodze zarządzenia określa miejsce,
dzień, i godzinę zebrania wyborczego. Zebranie prowadzi osoba wskazana przez Burmistrza.
2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wyborczego Burmistrz podaje do publicznej wiadomości
mieszkańcom Osiedla w formie ogłoszenia, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 12.
1. Zarząd Osiedla wybierany jest w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów
spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla uprawnionych do
głosowania. Przewodniczący Zarządu wybierany jest oddzielnie, zaś pozostali członkowie Zarządu
wybierani są w jednym odrębnym głosowaniu.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią urzędową, na których
umieszcza się w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów, odrębnie dla każdego rodzaju
wyborów.
3. Za ważnie oddany głos uważa się ten, który oddano na karcie do głosowania ustalonej dla danego
rodzaju głosowania oraz postawiono znak „x” obok nazwiska wybieranego kandydata.
4. Przy wyborze Przewodniczącego Zarządu Osiedla – znak „x” stawia się obok nazwiska tylko
jednego kandydata.
5. Przy wyborze pozostałych członków Zarządu Osiedla – znak „x” stawia się obok nazwisk co najwyżej
tylu kandydatów ilu jest wybieranych członków Zarządu Osiedla, bez uwzględnienia Przewodniczącego
Zarządu Osiedla. Za wybranych uważa się tych kandydatów kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę ważnie oddanych głosów, przy uwzględnieniu liczby wybieranych członków Zarządu
Osiedla.
6. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów,
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zarządza ponowne głosowanie, wyłącznie spośród tych
kandydatów.
§ 13.
1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na
Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na członka Zarządu Osiedla. Pracami Komisji kieruje jej
Przewodniczący wybrany przez członków Komisji spośród siebie.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i członków Zarządu Osiedla, po uprzednim wyrażeniu zgody przez zgłoszonych kandydatów,
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów oraz sporządzenie protokołu o wynikach
wyborów i ich ogłoszenie.
3. Z każdego głosowania sporządza się odrębny protokół, który podpisują członkowie Komisji
Skrutacyjnej.
4. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i Przewodniczący zebrania
wyborczego.

5. Dokumentacja z zebrania wyborczego powinna znajdować się w Biurze Rady w Urzędzie Gminy.

§ 14.

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Zarząd Osiedla lub poszczególnych jego członków.
Odwołanie wymaga wskazania przyczyny.
2. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadkach powtarzającego się naruszenia prawa przez Zarząd Osiedla – Rada Miejska może
rozwiązać Zarząd Osiedla. W przypadku rozwiązania Zarządu Osiedla Burmistrz zarządza wybory nowego
Zarządu Osiedla w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
4. Rezygnacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego Zastępcy, Sekretarza, bądź członka Zarządu
Osiedla jest skuteczna z chwilą pisemnego zrzeczenia się funkcji. Wybory uzupełniające przeprowadza się
w trybie i na zasadach określonych w § 10 do 14.
Rozdział 3.
Zadania Osiedla oraz zakres kompetencji i tryb pracy jego organów
§ 15.
Do zadań Osiedla należy w szczególności:
1) rozpatrywanie spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku
i innych związanych z obszarem Osiedla,
2) gospodarowanie środkami wydzielonymi w budżecie Gminy do dyspozycji Osiedla, o ile Rada Miejska
takie środki wygospodaruje.
3) realizacja zadań, o których mowa w punkcie 2, odbywa się w każdym czasie w oparciu o wcześniejsze
uzgodnienia z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta, zwłaszcza przed przystąpieniem do ich
realizacji, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.
4) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
5) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

6) organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz mieszkańców Osiedla,
7) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych
z warunkami życia na Osiedlu.
§ 16.
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym Osiedla. Do jego właściwości należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla.
2. Do wyłącznej właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków,
2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Osiedla oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z jego
działalności,
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osiedla i jego mieszkańców,
4) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi osiedlami,
5) decydowanie o środkach wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Osiedla, lub upoważnienie
Zarządu Osiedla uchwałą do ich podziału.
6) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami Rady do kompetencji
Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
3. Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, o ile Ogólne
Zebranie Mieszkańców nie wybierze innego przewodniczącego zebrania, z zastrzeżeniem § 11 ust.1.
§ 17.
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden
raz w roku.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Zarządu Osiedla,
2) co najmniej 1/20 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 3) Rady lub Burmistrza.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu Osiedla nie wywiązuje się z zadań określonych w ust. 2,
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwołuje Burmistrz.
4. Ogólne Zebranie Mieszkańców na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 2, pkt 1, 2 i 3 powinno
być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku, chyba,że wnioskodawca
proponuje termin późniejszy.
5. O miejscu i terminie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz porządku obrad zawiadamia się
mieszkańców Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
6. Do ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców stosuje się § 10 ust. 3. Uchwały Ogólnego Zebrania
Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Ogólne Zebranie
Mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
7. Porządek obrad ustala Ogólne Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu przedstawionego przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
8. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien zawierać:
1) miejscowość i datę zebrania,
2) stwierdzenie ważności zebrania,
3) porządek zebrania,
4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,
5) załączniki tj. lista obecności oraz wszystkie materiały niezbędne do dyskusji.

9. Przewodniczący Zarządu Osiedla zawiadamia Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz radnych
z tego Osiedla o każdym terminie Ogólnego Zebrania Mieszkańców co najmniej na 7 dni przed jego
odbyciem.
10. Każdy mieszkaniec Osiedla ma prawo wglądu do protokołu i uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców oraz robienia z nich notatek i odpisów.
§ 18.
1. Zarząd Osiedla wykonuje określone przepisami prawa zadania i uchwały Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
2. Nowo wybrany Zarząd Osiedla ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu poprzez głosowanie jawne,
powierzając funkcje Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Sekretarza Zarządu oraz pozostałych
Członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom
przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla.
4. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie środkami wydzielonymi z budżetu Gminy do dyspozycji Osiedla w ramach uchwał
Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
4) organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz Osiedla,
5) współpraca z organami Gminy,
6) współpraca z radnymi z Osiedla w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami, dyżurów oraz
uzgadnianie spraw dotyczących Osiedla.
7) ustalanie zadań dla Przewodniczącego i członków Zarządu do realizacji między Zebraniami Ogólnymi
Mieszkańców.
5. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Osiedla.
6. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) zwoływanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców, ustalenia dnia, godziny, miejsca, projektu porządku
obrad,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla, o każdym terminie posiedzenia Zarządu Osiedla Przewodniczący
Zarządu zawiadamia radnych ze swojego Osiedla co najmniej na 3 dni przed jego odbyciem,
3) realizowanie wniosków i uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców i Zarządu Osiedla,
4) przekazywanie w formie pisemnej do Urzędu Gminy uchwał i wniosków o realizację zadań,
5) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
6) nadzór nad stanem o czystości i porządku na terenie Osiedla,
7) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla co najmniej jeden raz w roku, w terminie – do
30 marca,
8) wykonywanie innych zadań na mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności
i ochrony ppoż., zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
9) prowadzenie dokumentacji Osiedla, w szczególności zawierającej:
a) Statut Osiedla,
b) kopie protokołów z Ogólnego Zebrania Mieszkańców i z posiedzeń Zarządu Osiedla wraz z listą
obecności na zebraniu czy posiedzeniu,
c) kopie podjętych uchwał oraz kopie dokumentów dotyczących ich realizacji.

7. Przewodniczący Zarządu Osiedla może brać udział w sesjach Rady Gminy, a także może brać udział
w posiedzeniach komisji, na które otrzymał zaproszenie z głosem doradczym bez prawa udziału
w głosowaniu.
8. Dla ważności posiedzenia Zarządu Osiedla wymagany jest udział co najmniej połowy składu Zarządu
Osiedla.
9. Przewodniczący Zarządu zawiadamia Burmistrza o planowanych posiedzeniach Zarządu Osiedla, jego
porządku obrad na co najmniej 7 dni przed jego terminem.
Rozdział 4.
Nadzór nad działlanością Osiedla
§ 19.
Niezależnie od organów zewnętrznych nadzór i kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla
sprawuje Burmistrz.
§ 20.
Burmistrz ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania
Osiedla oraz może dokonywać kontroli i uczestniczyć w posiedzeniach organów Osiedla, osobiście lub
przez przedstawiciela.
§ 21.
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla jest zobowiązany przedkładać Burmistrzowi uchwały wraz
z protokołami Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz z posiedzeń Zarządu Osiedla, w terminie do 14 dni od
daty ich podjęcia. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu Osiedla lub wybrany Przewodniczący
zebrania prowadzący obrady.
2. Burmistrz może uchylić uchwałę Ogólnego Zebrania Mieszkańców lub Zarządu Osiedla, jeżeli taka
uchwała jest sprzeczna z prawem.
3.W przypadku uchylenia uchwały Zarządu, Burmistrz przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia,
wskazując zaistniałe uchybienia. Jeżeli uchwała podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
nie uwzględni wskazań Burmistrza, Burmistrz może ją uchylić.
4. Od Zarządzeń Burmistrza w sprawie uchylenia uchwały, Zarządowi Osiedla przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zarządzenia. Decyzja Rady
Gminy ma charakter ostateczny.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 22.
Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy.
§ 23.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 24.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński