UCHWAŁA Nr 214/05

RADY MIEJSKIEJ w KŁODAWIE

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie funkcjonowania targowisk na terenie gminy Kłodawa.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 11 i art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r.

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady i tryb korzystania z targowisk na terenie Gminy Kłodawa.

1. przy ul. Poznańskiej

2. przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki

3. w “Parku Górnika”.

§ 2

Nadzór nad targowiskami sprawuje Burmistrz.

§ 3

Targowisko w Kłodawie przy ulicy Poznańskiej czynne jest codziennie w godzinach od 600 do 1800, targi odbywają się we wtorki i piątki.

Targowisko w Kłodawie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki czynne jest codziennie w godzinach od 0600 do 1800.

Targowisko w “Parku Górnika” czynne jest w dniach organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych.

§ 4

Administratorem targowiska przy ulicy Poznańskiej jest Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

§ 5

Odpowiedzialność za stan sanitarno-porządkowy targowiska przy ul.Poznańskiej powierza się administratorowi targowiska.

§ 6

Opłaty targowe pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie przez inkasenta targowego.

§ 7

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowiskach są:

1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą prawnie uregulowaną działalność gospodarczą.

2) Rolnicy posiadający dokument potwierdzający, iż są płatnikami podatku rolnego oraz działkowcy w zakresie sprzedaży płodów rolnych.

§ 8

Sprzedający na placu targowym przy ul. Poznańskiej i w “Parku Górnika” mogą korzystać z własnych urządzeń handlowych, w szczególności pojazdów, straganów, wózków.

W przypadku korzystania z przyłącza do energii elektrycznej w “Parku Górnika” przedsiębiorcy wnoszą opłatę w kasie Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 50.00 zł. przed uczestnictwem w imprezie.

§ 9

1. Przedmiotem handlu na targowiskach mogą być artykuły przemysłowe ,a przy ulicy Poznańskiej również inwentarz żywy.

Przy ul. Aleja T. Kościuszki artykuły przemysłowe wyłącznie na straganach oznaczonych nr od 25 do 36 w miesiącach od 01 listopada do 01 marca w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót.

2. Zabrania się sprzedaży na targowiskach:

-środków odurzających i psychotropowych,

-spirytusu (denaturatu) skażonego

-substancji trujących, środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych , szkodliwych dla zdrowia ludzkiego

-kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywania z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

-zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

-papierów wartościowych,

-innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów,

-napojów alkoholowych z wyłączeniem piwa w trakcie odbywających się uroczystości na targowisku przy ul. Poznańskiej lub na targowisku w Parku Górnika, na które wydawane są odrębne zezwolenia.

3. Zabrania się sprzedaży grzybów surowych dziko rosnących do czasu powołania klasyfikatora kwalifikującego rodzaj grzybów nadających się do handlu.

4. Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier hazardowych.

5. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 10

Do ważenia lub mierzenia towarów należy używać wyłącznie urządzeń i miar posiadających aktualną legalizację.

§ 11

Zobowiązuje się osoby prowadzące handel na targowiskach do:

1. opłacania należnych opłat,

2. przestrzegania ładu, porządku, wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych ustanowionych odrębnymi przepisami,

3. umieszczania przy swoim stanowisku sprzedaży informacji zawierającej nazwę firmy, lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,

4. uwidaczniania na towarach przeznaczonych do sprzedaży cen.

§ 12

1. Istnieje możliwość rezerwacji stoisk na placach targowych przy ulicy Poznańskiej i przy ul. Aleja T. Kościuszki na okres co najmniej 1 miesiąca,jednak nie dłużej niż na okres 1-ego roku.

2. Opłata za rezerwacje stoiska na placu targowym przy ulicy Poznańskiej za okres 1 miesiąca wynosi 15 zł, a za rezerwację 1 m b stołu 7 zł.

Opłatę należy uiszczać u pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wyznaczonego przez Burmistrza w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezerwację.

3. Opłata za rezerwację stoiska na straganach przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki za okres 1 miesiąca wynosi 17 zł. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezerwację.

4. Przedsiębiorcy, dokonujący rezerwacji na placach targowych winni zająć swoje stanowisko do godziny 08:00.

Po wyznaczonej godzinie mogą zająć stanowisko inne osoby prowadzące handel bez uprzedniej rezerwacji.

§ 13

Osoby, które naruszyły przepisy niniejszej uchwały podlegają karze grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 15

Traci moc uchwała Nr 207/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie regulaminów targowisk w Kłodawie zmieniona uchwałą nr 231/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Tadeusz Łojewski