Potrzeba aktualizacji Programu Rewitalizacji wynika z chęci uzupełnienia dokumentu o niezawarty w nim do tej pory szczegółowy opis sytuacji obecnej obszaru rewitalizacji gminy. W przedmiotowym opisie doprecyzowana została skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych obszaru. Ponowne przeanalizowanie sytuacji obecnej obszaru oraz poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji utwierdziło w przekonaniu, że zaplanowane na etapie tworzenia Programu przedsięwzięcia są odpowiedzią na występujące na obszarze problemy, a planowane przez nas działania są adekwatne do potrzeb obszaru. Opracowana Pogłębiona Diagnoza ma pomóc w sporządzeniu Studium Wykonalności na realizację części zadań zapisanych w Programie.