OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁODAWY
z dnia 2 sierpnia 2018 r
w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Kłodawy.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. Poz.
994 t.j ze zmianami), § 32 Uchwały Nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja
2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Kłodawa oraz zarządzenia Burmistrza Kłodawy Nr 76/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku
podaje się do publicznej wiadomości:
§ 1
W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie miasta Kłodawy w okresie od 3 września 2018
roku do 3 października 2018 roku obowiązkowa deratyzacja.
§ 2
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach
wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
§ 3
W związku z treścią § 1 właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści,
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne
podmiot władające nieruchomościami na terenie miasta Kłodawy, maja obowiązek:
1. dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć
gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.),
2. systematycznego usuwania z terenu nieruchomości wszelkich odpadów, które mogą stanowić
pożywienie dla gryzoni. Usuwanie odpadów winno być zgodne m.in. z zasadami usuwania
odpadów komunalnych.
3. wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd
gryzoni, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania.
§ 4
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające
nieruchomościami na terenie miasta Kłodawa zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie
określonym w § 1 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej
specjalistycznej firmie, która dokona wyłożenia i zebrania trutek oraz padłych zwierząt w
administrowanych obiektach i nieruchomościach.
§ 5

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu
Higieny w Warszawie.
§ 6
Trutkę (preparat) należy wyłożyć w okresie przeprowadzania deratyzacji według zasad
opracowanych dla danej trutki. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i
uzupełniania wyłożonej trutki.
§ 7
W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające o treści:
„UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i
zwierząt!”
§ 8
Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po 3 października 2018 roku z
jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.
§ 9
Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i
gospodarskich w okresie wyłożenia trucizny rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia
dzieci i innych osób, nad którymi sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia; z tego samego
powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte w tym czasie zwierzęta domowe i
gospodarskie.
§ 10
Nadzór i kontrolę przeprowadzenia deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Kłodawie, na
której żądanie, jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek
lub zlecenia specjalistycznej firmie przeprowadzenia deratyzacji wraz z wykazem obiektów i
urządzeń objętych deratyzacją.
§ 11
Informuje się, że na postawie art. 117 Kodeksu wykroczeń- „
Kto, mając obowiązek utrzymania
czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się
do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo karze nagany"
.


/-/ Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy
Dorota Galus