OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Burmistrz Kłodawy zawiadamia Strony, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. nr 63627 PKO_Kłodawa_Wiejska, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 191/2 obręb Dębina, powiat kolski, województwo wielkopolskie.
Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, złożony w dniu 30.01.2019 r.