Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz.2081) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr III/15/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VII” obejmującego wybrane działki w obrębach: Bierzwienna Długa Wieś, Dębina, Dzióbin, Kłodawa, Korzecznik, Luboniek, Łążek, Rgilew, Słupeczka, Straszków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.05.2019 r.  do 31.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w sali konferencyjnej nr 19 o godzinie 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłodawy z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


BURMISTRZ KŁODAWY
PIOTR MICHALAK