Olszówka dnia 31.05.2019 r.

Nr 6220.6.2.2019
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Olszówka informuje, iż w dniu 31.05.2019 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające, że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473” przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Olszówka o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 czerwca 2013 r. nr 6220.1.6.2013.

Jednocześnie Wójt Gminy Olszówka informuje, że Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, a także wnieść zażalenie od przedmiotowego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszówka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumentacja sprawy udostępniona jest w Urzędzie Gminy Olszówka, Olszówka 15, pok. 3 (tel. 63/26-17-628) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszówce w zakładce Gmina Olszówka ->Ochrona środowiska -> Decyzje środowiskowe.

 

                                                                    Wójt Gminy Olszówka

                                                                /-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

 

Olszówka, dnia 31 maja 2019 r.

 

Nr 6220.6.1.2019

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływaniach na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zajęcia przez Wójta Gminy Olszówka stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473”, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6220.1.6.2013 z dnia 07.06.2013 r. (która stała się ostateczna w dniu 10.07.2013 r.), przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji,

 

postanawiam

 

wyrazić stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego została wydana dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przez Wójta Gminy Olszówka decyzja z dnia 07.06.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473”, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji nr 6220.1.6.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.

 

Uzasadnienie

 

            Wnioskodawca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpił  z wnioskiem z dnia 23 maja 2019 r. do Wójta Gminy Olszówka o zajęcie stanowiska, iż realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473,  dla którego Wójt Gminy Olszówka wydał decyzję z dnia 07.06.2013 r. nr 6220.1.6.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji inwestycji określone w tej decyzji.

Wnioskodawca wykazał, że w związku z etapowym przebiegiem przedsięwzięcia dotychczas wykonał czynności polegające na:

1.    złożeniu w 2017 r. wniosków o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura Drogowa Regionu, Poddziałanie 5.1.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w Zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI) dla zadań:

·      Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW 473 Część 1: od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce  zaprojektuj i wybuduj,

·      Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW473 Część 2: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 zaprojektuj i wybuduj.

2.    wszczęciu postępowania przetargowego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, ogłoszenie o przetargu dla obu części umieszczono w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.07.2017 r. Jednakże ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie dla obu zadań zostało unieważnione.

3.    podjęciu uchwały o rozwiązaniu umowy o dofinansowaniu zadań ze środków WRPO na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 15.02.2018 roku 

4.    ponownym złożeniu wniosków o dofinansowanie obu wymienionych części ze środków WRPO w 2018 r.

5.    przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, ogłoszenie o przetargu umieszczono w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.07.2018 r. Postępowanie dla tego zadania także zostało unieważnione. Złożone oferty dla części: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 mieściły się w kwocie, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym w wyniku postepowania zawarto umowę na realizację zadania.

Wnioskodawca poinformował o tym, iż obecnie trwają prace projektowe dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DW473 Część 2: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest  prowadzona w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

            Zgodnie z treścią przepisu art. 72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

            Po dokonaniu analizy złożonego przez inwestora wniosku wraz z załączoną do niego dokumentacją ustalono, co następuje:

-          wniosek o wydanie postanowienia został złożony w terminie określonym w art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-          inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 263 przebiega etapowo,

-          nie zmieniły się warunki realizacji inwestycji określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 7 czerwca 2019 r. nr 6220.1.6.2013.

 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszówka, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                        /-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

           

Otrzymują:

1.    Wnioskodawca:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań             

2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

3.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,

ul. Toruńska 72, 62-600 Koło

4.    Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

5.    a/a