Starostwo Powiatowe w Kole informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2020 r. poz. 2232) Powiat Kolski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja.

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz trzeci punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony został organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ MEDIACJI
W POWIECIE KOLSKIM W 2021 ROKU


1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (pokój 109)

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają radcy prawni oraz adwokaci wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych.


2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa.

Dni i godziny otwarcia:
Wtorek: 10.00 - 14.00
Piątek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci.


3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak.

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00- 14.00
Czwartek: 10.00-14.00

Porad udzielają adwokaci.


4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały.

Dni i godziny otwarcia:
Środa: 10.00- 14.00

Porad udzielają adwokaci.


5. Punkt nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3-ego Maja 4, 62-660 Dąbie.

Dni i godziny otwarcia:
Wtorek: 10.00 - 14.00
Czwartek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci.


6. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminy Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.

Dni i godziny otwarcia:
Środa: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Porad udzielają adwokaci.


7. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00-14.00

Porad udzielają adwokaci.


INFORMACJA
dotycząca funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji


ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
d) nieodpłatną mediację
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

MEDIACJA

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:
a) poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
b) przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzi mediację;
e) udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE SPRAW W KTÓRYCH:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji  lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

UWAGA!! 

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 pod numerem:
Telefon: (63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole