OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 17.05.2021 r. (uzupełniony pismem z dnia 11.06.2021 r.) Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, osobiście lub przez pełnomocnika.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscu realizacji planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.