Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole informuje, że w dniu 9 listopada 2021r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach stwierdzono wystąpienie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI) podtypu H5N1 w probkach pobranych ze zwłok trzech padłych łabędzi, ktore znaleziono w dniu 8 listopada 2021r.na terenie stawu w miejscowości Kościelec. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, wdrożył stosowne działania określone w prawodawstwie krajowym i unijnym w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa.

Biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptakow oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje o przestrzeganie poniższych zaleceń umożliwiających skuteczne zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

Należy wskazać, że wyizolowany podtyp wirusa H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi też możliwe zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, że człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce patogennej grypy ptasiej, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz nieprzestrzeganiu odpowiednich warunkow higienicznych. Przenosicielem wirusow grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim wędrowne gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiornikow wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, nie dotykaniu zwłok i zgłoszenie tego faktu służbom weterynaryjnym.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole poleca hodowcom prowadzącym chow przyzagrodowy drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia środkow bioasekuracji. W szczegolności zaleca się:

  • . karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do ktorych nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • . przetrzymywanie drobiu w zarnknięc”iu łub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktow z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • unikanie pojenia ptakow i czyszczenia kurnikow wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głownie ze zbiornikow wodnych i rzek);
  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wojtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
  • ograniczenie przemieszczania się osob postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w ktorych przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w ktorych bytuje drob;
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
  • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
  • osobom utrzymującym drob w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudnianew przemysłowych feimach diobiu.

Należy mieć na uwadze, że ludzie mogą się zarazić ptasią grypą przez bliski kontakt z chorymi ptakami lub ich mięsem, odchodami, wydzielinami czy piorami. Człowiek może przenosić wirusa grypy ptakow na butach, odzieży, czy nawet rękach, nie zachowując odpowiednich środkow bezpieczeństwa. Do tej pory nie odnotowano przeniesienia infekcji z człowieka na człowieka. Na terenach, w ktorych występują zachorowania na ptasią grypę, drob i produkty od niego pochodzące także mogą być spożywane, o ile zostały odpowiednio przygotowane i przyrządzone. Wirus H5N1 jest wrażliwy na działanie wysokich temperatur - temperatury zazwyczaj osiągane przy przyrządzaniu potraw (70°C we wszystkich częściach potrawy) są całkowicie wystarczające dla jego zniszczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole apeluje do wszystkich osob o ścisłe przestrzeganie powyższych zaleceń, ktore składają się na pojęcie bezpieczeństwa biologicznego, mającego na celu wyeliminowanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptakow i zapobieżenie wystąpieniu choroby.