RZP-OS.6220.7.2021


OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Kłodawy zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2021 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak: RZP-OS.6220.7.2021, dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa obór i budowa budynku na pasze na działce 91/1 w miejscowości Luboniek, gmina Kłodawa”

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz pisma Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszej informacji. Jednocześnie informuje się Strony postępowania, że od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszej informacji.

Data podania do publicznej wiadomości: 20 grudnia 2021 r.