Projekt budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rokZarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok:


Zał. Nr 1 - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok:

Zał. Nr 1 – Projekt dochodów budżetu Gminy na 2010 rok.

Zał. Nr 2 – Projekt wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zał. Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zał. Nr 4 – Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2010 roku

Zał. Nr 5 – Limity na wieloletnie programy inwestycyjne

Zał. Nr 6 – Podział funduszu sołeckiego na 2010

Zał. Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Zał. Nr 8 – Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych w 2010 roku

Zał. Nr 9 – Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa w 2010roku

Zał. Nr 10 – Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2010rok

Zał. Nr 11 – Zestawienie dotacji dla instytucji kultury w 2010 roku

Zał. Nr 12 – Dotacje z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2010 roku

Zał. Nr 13 – Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2010 r.

Zał. Nr 14 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2010 r.


Zał. Nr 2 - Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok

  • - Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZBiUK
  • - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina na koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień w Koninie

Zał. Nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłodawa .

Zał. Nr 4 - Prognozy spłaty kwoty długu oraz obciążeń budżetu Gminy z tytułu obsługi długu na 2010 rok i lata następne.