OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania prowadzonego na wniosek „Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2 i 208/4 obręb Zbójno, gm. Kłodawa.

 zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, o tym że:

1) W dniu 03.03.2022 r. zostało wydane przez Burmistrza Kłodawy postanowienie – znak: RZP-OS.6220.9.2021, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

2) Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Na w/w postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

3) W dniu 03.03.2022 r. zostało wydane przez Burmistrza Kłodawy postanowienie znak: RZP-OS.6220.9.2021, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zbójno oraz w sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 04.03.2022 r.