Kłodawa, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 4 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub ePUAP. Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.klodawa.wlkp.pl/.
Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu (limit odpadów objętych dofinansowaniem).

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązany jest wskazać we wniosku dokładną ilość odpadów (w kg), w podziale na następujące frakcje:
- odpady z folii rolniczej,
- siatka do owijania balotów,
- sznurek do owijania balotów,
- opakowania po nawozach,
- opakowania/worki typu Big Bag.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Przedmiotowe odpady muszą być przygotowane do zbiórki poprzez oczyszczenie z wszelkich pozostałości produktów rolniczych czy gleby oraz posegregowane i odpowiednio zabezpieczone, w szczególności przed rozwianiem.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minnimis/pomoc de minimis w rolnictwie.

Wszelkie informacje o zbiórce odpadów rolniczych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, pok. 23 lub pod nr telefonu 63 27 30 622, wew. 120.  
              

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak