OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych zawiadamiam strony postępowania
o uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w wydanej opinii sanitarnej nr ON-NS.9011.3.14.2022 z dnia 04.04.2022 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w wydanej opinii nr PO.ZZŚ.3.435.107.2022.PP.2 z dnia 13.04.2022 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w wydanym postanowieniu nr WOO-IV.4220.386.2022.AK.2 z dnia 21.04.2022 r. wyrażono opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Z wyżej wymienionymi opiniami oraz dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 1530 po wcześniejszym umówieniu.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w sołectwie Cząstków i Pomarzany Fabryczne. . Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 29.04.2022 r.