Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kłodawa za 2021 rok

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Kłodawy przedstawia Radzie Miejskiej w Kłodawie Raport o stanie Gminy Kłodawa za rok 2021 , w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport złożony przez Burmistrza prezentuje, analizuje i podsumowuje działalność organu stanowiącego naszej gminy, czyli Radzie Miejskiej oraz wykonawczego – burmistrza, w roku 2021. Publikacja przedstawia informacje, m.in. ze zrealizowanych działań i ich efektów, w zakresie gospodarki, finansów, demografii, inwestycji, gospodarowania nieruchomościami, pozyskiwania środków unijnych, polityki przestrzennej, mieszkaniowej, gospodarki odpadami, ekologii, współpracy zagranicznej i nowoczesnego promowania dokonań miasta.

Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję , iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kłodawa za 2021 rok zabierają głos radni i mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”

 Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kłodawa odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.30. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 w biurze Rady Miejskiej w Kłodawie.

 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu , a także
w Biurze Rady Miejskiej, ul. Dąbska 17, pok. Nr 14.

 

Poniżej:

- treść Raportu o stanie gminy Kłodawa za rok 2021

- Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Przewodniczący Rady

(-) Krzysztof Krusiński