ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1, 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam strony postępowania że na wniosek złożony przez Panią Mariannę Kacprzak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU „JAMARD” Marianna Kacprzak, Bierzwienna Długa Kolonia 104A, 62-650 Kłodawa z dnia 07.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną.


Wobec powyższego informuję o uprawnieniach strony postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. w tym o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, osobiście lub przez pełnomocnika.  
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa,  pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1029) obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w sołectwie Bierzwienna Długa Kolonia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data publicznego ogłoszenia: 10.06.2022 r.