ORG.6220.4.2022                                                                                  Babiak, dnia 08.06.2022 r.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Babiak

ZAWIADAMIA STRONY

- o wszczęciu postępowania, na wniosek Nadleśnictwa Koło, Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska, reprezentowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło Pana Tomasza Anastaziakaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dojazdu pożarowego nr 47 w Leśnictwie Lipie Góry, o długości ok. 1400 m z kruszywa naturalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 5112, 5113, 5124, 5125, obręb Kiejsze, gmina Babiak.

- o przekazaniu złożonego wniosku do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu,zprośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś) 
  2. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
  3. U. G. w Babiaku - a/a  (M. K.)

 

Do wiadomości: 
 
-      tablica ogłoszeń i BIP – U.G. w Babiaku
-      tablica ogłoszeń i BIP – Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

 

sprawę prowadzi Mateusz Kordylewski