OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego i zapoznaniu się przez Strony postępowania
z zebranym materiałem dowodowym.

Burmistrz Kłodawy zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony przez Panią Mariannę Kacprzak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU „JAMARD” Marianna Kacprzak, Bierzwienna Długa Kolonia 104A, 62-650 Kłodawa  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Strony postępowania przed wydaniem decyzji
w powyższej sprawie mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie organu prowadzącego postępowanie tj.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17, w pokoju nr 23 w dni robocze
w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub też pisemnie, kierując korespondencję  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w sołectwie Bierzwienna Długa Kolonia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                          

 

Data publicznego ogłoszenia: 28.06.2022 r.