Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
w związku uchwałą Nr LVI/393/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap X” obejmującego wybrane działki w obrębach: Bierzwienna Krótka, Cząstków, Dębina, Kłodawa, Kobylata, Korzecznik, Luboniek, Łążek, Słupeczka, Zbójno zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach od 30.11.2022 r. do 20.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie http://bip.klodawa.wlkp.pl/ w zakładce: Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia, okólniki.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się dnia 15.12.2022 r.
o godzinie 13:30
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa,
w sali konferencyjnej nr 19.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
do Burmistrza Kłodawy,
z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi
można składać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urzad@klodawa.wlkp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2023 r.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Kłodawa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa w zakładce „RODO - Ochrona danych osobowych”.