Symbol:
ISK/OS.7625 - 2/10

Wydział:
Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. nr 199, poz. 1227)

Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty