RZP-OS.6220.10.2022

Kłodawa, dnia 23 marca 2023 r.

 

 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2 i 208/4 obręb Zbójno, gm. Kłodawa.

zawiadamiam strony postępowania

o uzyskaniu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w wydanej opinii sanitarnej nr ON-NS.9011.3.65.2022 z dnia 20.12.2022 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w wydanej opinii nr PO.ZZŚ.3.435.441.2022.PP.3 z dnia 16.02.2023 r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w wydanym postanowieniu nr WOO-IV.4220.1624.2022.KJ.5 z dnia 20.03.2023 r. wyrażono opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z wyżej wymienionymi opiniami oraz dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie i Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zbójno i sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 28 marca 2023 r.