RZP-OS.6220.10.2022

Kłodawa, dnia 23 marca 2023 r.

 


 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego i zapoznaniu się przez Strony postępowania
z zebranym materiałem dowodowym.

Burmistrz Kłodawy zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek złożony przez przedsiębiorstwo
„Żwir – Mar” Monika Marciniak – Tyde, Rybno 33, 62-635 Przedecz w dniu 18.11.2022 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Eksploatacja kopalin mineralnych ze złoża kruszywa naturalnego ZBÓJNO X”, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/2 i 208/4 obręb Zbójno, gm. Kłodawa.

W związku z powyższym informuję, że w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Strony postępowania przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie organu prowadzącego postępowanie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 17,
w pokoju nr 23 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie i Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu, Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zbójno i sołectwie obejmującym miejscowość Kłokoczyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 

Data publicznego ogłoszenia: 28 marca 2023 r.