Zarządzenie Nr 43/2024

Burmistrza Kłodawy

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), oraz „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” (wprowadzonego Uchwałą Nr LXXXVI/597/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r.), zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z § 7 programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” – pn. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym – organizacja obozów podnoszących poziom sportowy młodzieży”.

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2024

Burmistrza Kłodawy

z dnia 15 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Kłodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

I. Rodzaj zadania, cel konkursu i wysokość środków publicznych na jego realizację :

 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym – organizacja obozów podnoszących poziom sportowy młodzieży”.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i poziomu życia mieszkańców, propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienia poziomu sportu w gminie w szczególności poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz organizację obozów podnoszących poziom sportowy młodzieży.

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi:

10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz w Uchwale Nr LXXXVI/597/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie programu współpracy na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie, prowadzące szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa.

 3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1 niniejszego ogłoszenia i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.

 1. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

 1. budowę, inwestycje i remonty,

 2. zakup nieruchomości, w tym budynków i gruntów,

 3. działalność gospodarczą,

 4. pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,

 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią one koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),

 6. działalność polityczną i religijną.

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. ze zm.).

 2. Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560 z poźn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Organizacja pozarządowa powinna prowadzić działalność na terenie Gminy Kłodawa.

 2. Zadanie powinno w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej ubiegającej się o dotację.

 3. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kłodawa w okresie wskazanym w ogłoszeniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

 4. Organizacja przystępująca do konkursu zapewni mieszkańcom Gminy Kłodawa możliwość nieodpłatnego korzystania z oferty wynikającej z realizacji zadania.

 5. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r. przez przedmiot składający ofertę.

 6. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż oczekiwana, podmiot zobowiązany jest do zaktualizowania oferty do kwoty przyznanej dotacji lub może odstąpić od złożonej oferty, przed zawarciem umowy.

 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10 %.

 8. Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24.10.2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 2057) – zał. nr 1 - do dnia 5 czerwca 2024 r. do godz. 10:00 .

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa lub za pośrednictwem operatora pocztowego nadane na ww. adres i doręczone przed upływem terminu wskazanego w ust.1.

 3. Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu” oraz „nazwa zadania określonego w konkursie” z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 5 czerwca 2024 r. do godz. 10:00”.

 4. Nie będą rozpatrywane oferty:

- nadesłane droga elektroniczną,

- złożone po podanym wyżej terminie (w przypadku przesyłek nadanych za

pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data wpływu oferty do UMiG

w Kłodawie).

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 10:20.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia ich publicznego otwarcia.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kłodawy w drodze odrębnego zarządzenia, zwana dalej „komisją”.

 3. Komisja dokonuje wyboru ofert w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Oferty będą oceniane w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi.

 1. Oferta uznana jest za spełniającą warunki formalne, gdy spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. zawiera wszystkie elementy wymagane na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. jest zgodna z celami i założeniami konkursu,

 3. złożona jest na właściwym formularzu, oraz w terminie wymaganym przez regulamin,

 4. podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, a oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,

 5. działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatna lub odpłatna) podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

 6. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w warunkach określonych w niniejszym konkursie.

 1. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

 1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 3. uzupełnienia kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów formalno – rachunkowych.

 1. Lista ofert zawierających braki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Kłodawa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wraz z wezwaniem organizacji pozarządowych do ich usunięcia w terminie 3 dni.

 2. W przypadku nieusunięcia, w ciągu 3 dni (licząc od daty zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne) braków formalnych, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne.

 1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja, która przedstawi ocenę Burmistrzowi Kłodawy.

 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kłodawy, po zapoznaniu się z opinią komisji.

 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Kłodawa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

VI. Wymagane załączniki do oferty:

Załączeniu do oferty podlegają:

 1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności,

 2. statut organizacji,

 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

 4. ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne roczne sprawozdanie finansowe lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności (sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe),

 5. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz Gminy Kłodawa.

Brak w/w załączników uznawany jest za brak formalny oferty.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Burmistrz Kłodawy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku:

a) braku ofert,

b) braku w ofercie wymogów zawartych w ogłoszeniu,

c) podmiot którego oferta została wybrana nie podpisze umowy, a brak jest kolejnej oferty, którą można wybrać.

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Kłodawa. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została najwyżej oceniona i wybrana do realizacji zadania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Kłodawa, 15 maja 2024 r.