Symbol:
ISK/OS.7050-4/10

Wydział:
Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
1) art. 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm./
2) art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ),
3) art. 21 ust. 2 pkt 27 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 )


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty