Symbol:
ISK/OS.7625 - 6/10

Wydział:
Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
1). Art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ),
2). Art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ),
3). § 3, ust. 1 pkt 90, ppkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)


Opłaty:
205 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r " O opłacie skarbowej " Dz. U. z 2006 r Nr 225, poz. 1635

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty