1. Wymagane dokumenty.

    Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

    - o niezaleganiu w podatkach,

    - stwierdzającego stan zaległości,

    - o figurowaniu/niefigurowaniu w rejestrach podatkowych.

2. Miejsce złożenia dokumentów.

    Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

    - o niezaleganiu w podatkach,
    - stwierdzającego stan zaległości,

    należy złożyć w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 3, tut. Urzędu.

    Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

    - o figurowaniu/niefigurowaniu w rejestrach podatkowych,

    należy złożyć w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 7, tut. Urzędu.

3. Opłaty.

    Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa:

    -  w wysokości 21,00 zł od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, 
        stwierdającego stan zaległości,

    - w wysokości 17,00 zł od zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w rejestrach
       podatkowych,    Opłaty skarbowej nie pobiera się od podmiotów zwolnionych z ich ponoszenia oraz w sprawach określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

4. Termin i sposób załatwienia.

    Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

5. Podstawa prawna.

    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami)

6. Tryb odwoławczy.

    Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrz Kłodawy.